אינטרנט ועוד [#13935]

כ"ה אב התשפ"א

שאלה:

רציתי לשאול בעניין האינטרנט
איזה סוג אינטרנט אסור?
רק אינטרנט פרוץ או אף חסום ?
וחסימה של נטפריי לדוגמה שזוהי חסימה טובה לכאורה האם גם יש בעיה?
אם אשתי עובדת בכך והיציבות הכלכלית של הבית מבוססת עליה
האם צריך לעזוב העבודה אם צריכה להשתמש באינטרנט?(כשר כמובן כנ"ל)

וא"כ האם לא נכון לומר מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים הרי זהו ניסיון עצום
שלא מתאים לכאורה לרוב הדור?

תשובה:

נא לעיין בקונטרס וחי לעולם, ושם נתבארו עניינים אלו בהרחבה.

לא שייך לומר מוטב שיהיו שוגגים, כי זהו שורש כל ניסיון הדור האחרון, שער הנו"ן דטומאה לעומת שער הנו"ן דקדושה, וזהו הניסיון האחרון השורשי של כל ימות עולם, שבסיום ניסיון זה יבוא משיח, בב"א.