ערב רב שבנפש [#14019]

כ"ה אב התשפ"א

שאלה:

א) האם הערב רב שבנפש (שהוא הניצוץ ערב רב בנפש) נמצא בחלק הרע גמור של הנפש שהוא למטה מהנפש הבהמית או שנמצא בתוך הקליפת נגה בתוך הנפש הבהמית שהוא מעורב טוב עם רע?

ב) מהו התכונות של הערב רב בנפש ומהו התכונות של הרע גמור בהנפש?

ג) לעת"ל וכן בעוה"ב כשהחלקים של הערב רב בתוך הנפש יתבטלו ונמצא שחלק הישראל נשאר וחלק הע"ר יתבטל, האם זה אומרת שלעת"ל אלו שהיו מזוככים יותר יש להם יותר הויה ואלו שחלק הע"ר שולט על נפשם (כיון שלא ניתקו את עצמם משער הנון דטומאה) הם יהיו קיימים במיעוט יותר כיון שיש רק חלק מועט בנפשם של ישראל?

ד) האם בתחילה יתבטל הערב רב (ביטול מדינת ישראל) ורק אח"כ יש מלחמת גוג ומגוג?

ה) מהו ההגדרה שהרב אמר ש"הערב רב כולל נפשות עמלק וישראל יחד", הא ערב רב הם הגרועים שבעמלק (או להיפוך שהעמלקים הם הגרועים בתוך הערב רב) וה"ישראל" של הערב רב אינם באמת נשמות ישראל אלא נפשות הגויים האלו של ערב רבעמלק וא"כ מה הכוונה שהערב רב כולל ישראל ועמלק יחד.

ו) נשמת ערב רב בתוך גוף של ישראל הוא ערב רב, וא"כ נמצא שלהלכה יש לו דין של ישראל אמנם בפנימיות הוא ערב רב, כיצד יתכן זאת, כיצד יתכן שיש מציאות פנימיות שסותרת לגמרי את המציאות ההלכתית?

תשובה:

א. מערב יחד הכל, נפש אלוקית, נגה, וג' קליפות טמאות, ומקביל לכולם יחד. ערב רב ה' מינים, וסימנך נג"ע ר"ע, כנודע. נגע – היפוך ענג. רע – היפוך טוב. קדושה היפוכה רע. נגה היפוכה נגע.

ב. ערב רב, תערובת, הכל מערוב. הרע, כל רע יש לו תכונה לפי מהותו.

ג. כן!

ד. כבר עכשיו אנו בתוך מלחמת גוג ומגוג! זו מלחמה עם הערב רב.

ה. ערב רב, תערובת מן הכל, ובכל ערב רב יש חלק של נשמה מישראל. ולכך יש לו לפעמים דין ישראל, אם נולד מאם ישראלית, כי גם בתוך נפשו יש חלק ישראל, ולכך דינו כישראל, גופו מישראלית, ונפשו חלקה ישראל.

ו. כנ"ל אות ה', יש בו חלק של נשמת ישראל.