יסורים [#14495]

ט"ו אלול התשפ"א

שאלה:

לגבי השאלה והתשובה מספר

המשך #13766 בגמרא מובא שתי צדדים ,יש יסורים בלא חטא, אין יסורים בלא חטא,וכפי המתבאר מדברי הרב מה הם שני הצדדים הנ"ל, סוף סוף כל יסורים הן כפי שהרב כתב שהשורש נעלם ולמעשה יש התלבשות על ידי חטא, ומה הן שני הצדדים הנ"ל  

תשובה:

כל "מחלוקת" מלשון "חלוקה", כל אחד דיבר בחלקו, וזהו יסוד גדול להבנת כל המחלוקות שבכל התורה כולה.

וכן כאן, למ"ד יש יסורים בלא חטא, היינו שדיבר בשורש ששם היסורים אינם מחמת חטא ועון בני אדם, אלא שורשם ב"חסר" השורשי, ב"צמצום" הראשון, ותולדתו "שורשי הרע", מלכי אדום שמלכו מתו, כנודע מדברי האריז"ל בשער הנקודים, ושער שבירת הכלים.

והמ"ד שס"ל אין יסורים בלא חטא, דיבר בחלק הענף של היסורים, ששייך לעולם דידן, ובו כל היסורים מתגלים ע"י חטא.