שלא לשמה [#14532]

ט"ו אלול התשפ"א

שאלה:

במסילת ישרים פרק טז מבואר שאדם הלומד לשם להרויח כבוד זהו שלא לשמה הגמור ועליו נאמר נוח לו וכו, האמנם, ומה הדין למעשה.

תשובה:

עיין תוס' פסחים (נד, ע"א) ורש"י בברכות (יז, ע"א) ותוס' (שם), ונזיר (כג, ע"ב), ועוד, שס"ל שזהו דוקא בלומד על מנת לקנטר, אולם לשם כבוד שרי, וע"ז נאמר מתוך שלא לשמה בא לשמה. וכן נהגו להיתר כל הדורות. אולם דעת הריטב"א ביומא (עב, ע"ב) כדברי המס"י. ועיין פנים יפות (שמות, כה, יב). גר"א (משלי, ג, טז). בית הלוי (שמות, יט, ה). רוח חיים (אבות, פ"ו, מ"א). ושערי תשובה (שער השלישי, אות קמז). ויסוד העבודה (ח"א, פ"ו).