שעטנז [#14658]

ט"ו אלול התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,

א- מה הפשט במה שכתוב שמי שלובש שעטנז 40 יום אין תפילתו מתקבלת ? זה כפשוטו? אז מה אותו אדם יעשה עכשיו ?הוא ממש מנותק מהקב"ה אין עניין שיתפלל כי ממילא לא תתקבל? כ"ש אם זה קרה בימים נוראים הוא ממש אבוד!?

ב- האם מדובר דווקא על מזיד או גם על שוגג?
ומה לגבי מדידת חליפה בחנות? גם על זה נאמר את ה40 יום?

תודה רבה מאוד לרב על על הזכות לשאול שאלות ולקבל תשובות בהירות

תשובה:

עיין ציוני (קדושים), הלובש שעטנז בתפלתו, סנדלפו"ן המלאך הקושר כתרים לקונו אינו מקבל תפלתו עם שאר תפילות, שנראה לו כעובד ע"ז שנותן כח לרוח טומאה, והיא נקראת שעטנז בת חמור, ואביה צמר ופשתים יחדיו. וכן הוא ברקאנטי (תצוה).

וכתב הצל"ח (דרוש ח' לשבת תשובה) וז"ל, "ויום אחד" אם לבוש שעטנז אין תפלתו נשמעת ארבעים יום. ועיין קב הישר (פרק נו) וז"ל, ואפילו בשוגג אין תפלתו נשמעת ומקובלת אפילו אם הוא מתפלל בכוונה. ועיין פלא יועץ (ערך לבישה). אולם עיין מגן אברהם טריסק (כי תצא) וז"ל, הלובש שעטנז בשעת "תפלתו", עכ"ל. דייקא בשעת תפלתו. ועיין חת"ס (או"ח, תשובה טז). וליקוטי הלכות (יו"ד, ציצית, ה"א. וכלאי בגדים, ה"א).

ולכך אם מדד חליפה אין לחוש. וק"ו אם עשה תשובה!

שנה טובה, ומתוקה!