עבודתנו באחרית הימים [#15128]

כ"ה אלול התשפ"א

שאלה:

ב) הרב אמר שלא מספיק היום רק עם מ"ט שערי קדושה כיון שעכשיו צריך שער הנון דקדושה לנצל משער הנון דטומאה. השאלה הוא, הלואי שהאדם יגיע אל מ"ט שערי קדושה! ואם כ"כ קשה לקנות מ"ט שערים של קדושה א"כ כ"ש שאנו רחוקים כ"כ משער הנון דקדושה.
ג) למה הנקודה העליונה בתורת הקבלה נקראת אדם קדמון או צורת אדם? הלא העיקר הוא לבוא אל אא"ס ולמעלה מצורת אדם, ואין התכלית לבוא לצורת האדם השלם, זה לכאורה רק הכלי והדרך לבוא אל התכלית שהוא הויה השלימה שהוא האא"ס הפשוט.
ד) מה היה כוונת הרב לאחרונה שעכשיו יש את הארת קו א"ס, ובשנה שעבר היה כניסה לרדל"א ואח"כ העולם תחזור לפה דא"ק, האם אפשר להרב להרחיב ב"מפה" של הדברים?
ה) מה היה כוונת הרב לאחרונה שעכשיו אנו נמצאים בתהליך של "למעני למעני אעשה"? זהו לשון של מדת הרחמים אבל יש עדיין אפשרות של גאולה במדת הדין ח"ו וא"כ מה היה כוונת הרב שעכשיו אנו נמצאים בתהליך של למעני מעני אעשה? וביותר, מהו שורשי הדברים האלה? תודה מאד להרב שליט"א וכתיבה וחתימה טובה להרב

תשובה:

א. נצרך דילוג בנפש, כי זהו הניסיון הגדול שבתוכו אנו נמצאים.

ב. הקבלה אינה עוסקת בעיקר באור א"ס, צמצום וקו, אלא בא"ק, וחלקיו. קבלה לשון מקבל, עוסקת במקבל שהוא א"ק. הדבקות בא"ס הוא רזין דרזין שלמעלה מהקבלה, שלמעלה מן הסוד, והוא פנימיות הסוד, פנימיות הקבלה, פנימיות א"ק, קו.

ג. יש חיצוניות ויש פנימיות. בחיצוניות אנו נמצאים עתה בהארת רדל"א, ובאלף השביעי נעלה לפה דא"ק. שמיני - חוטם. תשיעי - אוזן. עשירי – שערות. אולם בפנימיות א"ק מאיר הקו, וזהו ההארה הפנימית המאירה עתה, לישועתך קוינו כל היום.

ד. למעני כלומר לא לפי ערך מעשה הנבראים, כי הנבראים בשער הנו"ן, ובעיקר ח"ו נגלה נו"ן דקליפה. לעומת כך נו"ן דקדושה הוא למעלה מן הנבראים.