פנימיות [#15050]

כ"ה אלול התשפ"א

שאלה:

שאלה א - הרב כתב בתשובה שהמוחין וצלם זה השגת התחתון לעליון בציצמום לעליון. האם כוונת הדברים שקבלת מוחין זה השגת התחתון לעליון בתפשטות לתחתון וצימצום לעליון נמצא יחוד מצומצם ומופשט לנקודת האמצע שאינה נוטה לאחד משני הבחינות הכוללת שניהם עליון ותחתון בחינת מופשט ומצומצם בחינת מאציל ונאצל בחינת אמצע כולל שני קצוות וזה סוד הצלם (וזה א"א אלא ברצוא ושוב והרשימו הוא התעלות התחתון לעליון שהיה כלול בו ברצוא וכעת הוא שוב תחתון ביחס לעליון יותר ממנו ונשאר ממנו סימן של העליון ויש עוד הרבה להאריך בזה) שאלה ב -האם נעוץ תחילתו בסופן וכו אמור הספירות עיגולים או יושר כי ביושר קשה למצוא זאת בשונה מצורת העיגול שאלה ג- כיצד עבודת היחודים נוגע לעיגולים שאלה ד- האם זה נכון שהעיגול הוא בחינת כלל והקו בחינת פרט שלפי זה התכלית היא ליחד הקו בעיגול המקיף שאלה ה-האור המקיף שחופף סביב הכלי הוא בחינת עיגול דהיינו היקף העיגול או שהוא שייך ליושר שאז קשה להבין מה הפירוש מקיף בקו ישר שאלה ו- לא הבנתי מה החילוק בעומק בין נחש בריח לנחש עקלתון שאלה ז- קשה להבין כיצד הבורא חשב כביכול לצייר הציור של הרע שוודאי המאציל תיכנן אותו מאחר ויש ציורים כולכך רעים ומחרידים א"כ כיצד הבורא שהוא תכלית הרחמים חשב כאלו ציורים(אולי בגלל שהרע הוא העדר ואין לו מציאות באמת והוא רק היכי תימצי שיהיה נגדו ציור של טוב אבל בחטא הקדמון הדמיון קיבל מציאות הרע ניתפס כרע ביחס שלו לגבי הטוב שאז יש ניגוד בניהם אבל שהוא נבדל מין הטוב אין בו שום בעיה שאלה ח- מה היה עמדת הרוע לפני החטא הקדמון שאלה ט- האם זה נכון שכול ציורי אלילי המכשפים אלו ציורים של אורות עליונים שהמדמה הקלוקל של העכום מצייר להם את ציור אורות אלו לרע דהיינו שנותן ללבוש המכסה מציאות בפני עצמו ולא שישמש כלי למאציל שיעביר דרכו השפע שהמדמה הוא לבוש אל השכל וזה פגם הלבושים הצואים שהאור מצטייר לקללה שאלה י- האם יש אצילות דקליפה ואם כן מה עמדתו זכויותי שהרי זה מעל בחינת יש מאין שזה בריאה שאלה יא- כתוב שכפה על ישראל הר כגיגית ובפורים קיבלו ישראל את התורה מתוך בחירה וקשה שהרי בפורים הם היו בתוך לחץ מגזרת המן ולכן פנו לבורא שאלה יב- לשלמות יש צורה שהיא מצטריית בה במידה גבולית האם זה אומר שגם לההעדר שהוא הכלי לשלמות יש ציור כי ההעדר פירושו העדר ציור/ מציאות שאלה יג- האם יש אפשרות לפי המקורות לצאת מחוץ לרקיע המקיף את כדור הארץ שאלה יד - לא הבנתי מה הפירוש תמונה והשכלה שאלה טו- לא הבנתי האם הבריאה התחילה להיבנות מין אבן השתייה או מהאדם קדמון שזה בנקודת ממרכז העשייה בסוף הדרגות וזה בתחילת הדרגות דהיינו מה הפירוש שעליה הושתת העולם שאלה טז- אם כישוף הוא רוחני כיצד הוא נבדל מהקדושה שמהותה היא רוחניות מופשטת מין החומר תודה רבה על התשובות החשובות קצרתי כדי לא להטריח את הרב .

תשובה:

א. כן. כל ממוצע בעומק כולל את שניהם, וגבוה משניהם, כמ"ש הגר"א בריש ספ"י, ובריש ספד"צ, שבינונים בשורש למעלה מצדיקים ורשעים. ב. בעיגולים, ועי"ז נעשה "אור חוזר" ביושר, ובו נעוץ סופו בתחילתו, כי הכתר נעשה מלכות, והמלכות נעשית כתר. וזהו סופן בתחילתן, "כתר מלכות". ג. כל יחוד ע"ב – יושר, ס"ג – עיגול. וכן מ"ה – יושר, ב"ן – עיגול. והרי שבעומק כל יחוד, הוא יחוד יושר ועיגול. ד. כן. והיינו עיגול שמעליו כלל עליון, אור הסובב. עיגול שנעשה ע"י הקו כלל תחתון. ה. כמו שאבי"ע נחלק לאבי"ע דאבי"ע, וכל מדרגה נרנח"י דנרנח"י, כן יש יושר דיושר ויעגול דיושר, ועיגול דיושר הוא אור מקיף. ו. בריח – יושר, דרך אדם ישרה בעיניו. עקלתון – עיגול. בחינת רמאי שבא בעקלתון. ז. איך ברצונך להבין מחשבת הא"ס? ח. חוץ לאדם. כ"כ ר' חיים מואלז'ין. ט. כן. י. כן, נמצאת תחת אצילות דקדושה, ולא במקביל, כי באצילות לא יגורך רע, כ"כ הרמח"ל. והוא דבקות דקלקול בבחינת "דאדיק בה". יא. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, ונגלה הרוצה אני באהבה. יב. כן, החלל יש לו "צורה" עגולה. יג. כן, במחשבה, בנשמה, וכן כאשר הגוף מזדכך ונעשה אור. יד. אור וכלי. אור – השכלה. תמונה – כלי. טו. אבן השתיה יסוד, ויסוד של הקו הוא שורש א"ק, ככל תחתון שנולד מן הטיפה של העליון, וכמו שהרחיב בלשם רבות בבחינת "הטיפה הזרעית". טז. רוחניות דפירוד, סט"א תחילתו אחדות וסופו פירוד. ולכך "נפרד" מהקדושה, כי מהותו פירוד.