שאלה בענין מקורות וקעלם [#15020]

כ"ה אלול התשפ"א

שאלה:

כבוד הרב לאי"ט, א - הרב כותב בתשובה בענין שומר פתאים ד' לעיין בכמה מקורות. בשנים מהן לא הבנתי כוונת הרב: ב"י יו"ד רס"ד ד ופר"ח או"ח תס"ח ח. ב - שמעתי שהרב מדבר על אודות היסוד של מנוחת הנפש שהי' מן העיקרים בישיבת קעלם. אבל שמעתי מתלמידי תלמידי קעלם שגם הי' שם עיקר גדול – למנוע מחילול ה' והרבה מהנהגותיהם מיוסדים על זה. דוקא עיקר זה כנראה נאבד קצת מן הציבור החרדי בימינו. מה דעת הרב בזה? יש"כ.

תשובה:

א. יו"ד, רס"ב, אות ד'. צורת הכתיבה שלי שאותיות ב-ד דומות, ולכך יש טעות בהקלדה. פרי חדש, או"ח, תס"ח, ס"ק י', נכתב בטעות ח'. עיין סוף הסימן. ב. כיוון שגדרי חילול השם אינם יכולים להיכתב בבירור, ולפיכך הטעות קרובה. ובעומק, דורות אחרונים עבודתם לחזור למעין דורות ראשונים, שמסרו נפשם על קדושת השם, ולכך יש כח הפוך המתגלה, חילול השם. ובעומק שורש חילול זה בחלל הפנוי, ותכלית האחרון להאיר אור א"ס בחלל, וזהו קידוש ה'.