השכל הפועל [#15427]

כ"ה תשרי התשפ"ב

שאלה:

יש ספר מלחמות השם לרלב ג שבו הוא מדבר מענין שנקרא השכל הפועל מה הכוונה בזה והאם בכלל ראוי ללמוד את הספר הזה ואת הדבר שהזכרתי

תשובה:

כתבו רבותינו שיש שכל – משכיל – מושכל. וז"ל ספר הפליאה (ד"ה ואחר שביאר לך המנע השגת החכמה) שכל משכיל מושכל, ולשון אחר – הדעה הידיעה והיודע, לשון אחר – דעת יודע ידוע, עכ"ל. ועיין פרדס רימונים (שער ח, פרק יג). ובביאורו כתב באור המאיר (קרח) וז"ל, משכיל – הוא המסביר השכל להמושכל, והמקבל נקרא מושכל, ועצם השכל נקרא בחינת שכל, עכ"ל. ועיי"ש פרשת פנחס. אולם יעויין בטל אורות (פ"ז), ומדבריו משמע ששכל הוא עצם כח השכליות המופשט, משכיל הוא האדם הלומד, והמושכל הוא השפע הנמשך מן השכל העליון למשכיל. ובר"א אבולעפיה משמע כדברי האור המאיר. עיין מצרף לשכל וסתרי תורה, ועוד. וכתב הרמ"ע מפאנו (מאמר הנפש, ח"ז, פ"ט) שכל הפועל גימט' ישראל. והנה שכלו של האדם שהוא המשכיל במושכלו הוא ב"כח", בחינת חכמה, כח-מה, וכאשר דבק במושכלות נעשה שכלו בפועל. ועי"ז אינו דבק רק במושכל זה ומושכל אחר, אלא דבק בשכל העליון, לכך "החכמים הולכים וחושבים תמיד" כלשון הרמח"ל, כי הם דבוקים בשכל העליון, ויצא שכלם מן הכח לפועל. וז"ל הרמב"ם במורה נבוכים (ח"ב, פ"ד) השכל הפועל, אשר הורה עליו צאת שכלנו מן הכח אל הפועל. וכלשון המשך חכמה (שמות, כ, יח) ומצד שנפשו דבוקה למושכלות, יתדבק אל שכל הפועל ויהיה קשור מעדנות אליו תמיד, ובזה יקנה הנצחיות בנפשו. ובלשונו של הגר"א (תיקוני זוהר, תיקון י"א מתיקונים אחרונים) התקשרות העולמות זה בזה, הוא בחינה אחרונה שלמעלה הוא קשור בבחינה הראשונה שלמטה. וכן בחינה אחרונה של השכל הפועל, קשור בשכל האדם, והוא דבר שממנו מתעורר (הרצון), עכ"ל. ועיין מאירת עינים לר' יצחק דמן עכו (ראה) וז"ל, אם זכתה נפש המתבודד להשיג בשכל המתפעל, תקרא שכל מתפעל, כאילו הוא עצמו שכל מתפעל. וכן כאשר נתעלה עוד והשיגה ונדבקה בשכל הקנוי, ונעשית שכל נקנה. ואם זכתה עוד ונדבקת בשכל הפועל, הרי עצמה שכל הפועל. ואם תזכה ותדבק בשכל האלהי, אשרה, כי שבה אל יסודה ושרשה ונקראת ממש שכל אלהי, והאיש ההוא יקרא איש האלקים, עיי"ש. וטעם נוסף שנקרא שכל הפועל כתבו רבותינו, וז"ל האור זרוע (ח"ב) ולפיכך נקרא שכל הפועל, כי הוא חותם שם י"ה, וממנו נפעלו פעולות שאר הנמצאים, עכ"ל. וז"ל עבודת הקודש (ח"א, פרק טז) ואמרו חכמי הקבלה, היא הוא סוף למעשה העליונים ותחלה למעשה התחתונים, ושרש ההיכל הזה הוא נקרא מטטרו"ן (ופירוש מטטרו"ן, שלים, כ"כ שם), שר הפנים, ששמו כשם רבו העליון הנקרא מטטרו"ן הגדול, והוא נקרא שכל הפועל אצל הרבה מחכמי קבלה, עכ"ל. ועיין בענין השכל הפועל בהרחבה בלשם (ספר הדע"ה, ח"ב, דרוש ג, ענף ו). ועיין עוד מגן אבות לרשב"ץ (פ"ב) בנבואת משה רבינו ע"ה. ועוד מקומות בדבריו. ואוצר החיים (מצוה תקלה-ו-ז). וגבורות ה' למהר"ל (הקדמה שניה) וז"ל, שכל הניסים ע"י שכל הפועל, עכ"ל. וז"ל המנורת המאור (אות רנח) אברהם יצחק ויעקב היתה פטירתם בנשיקת שכלם עם השכל הפועל. ועיין ספר הברית (ח"א, מאמר כא, כל תכלית, פ"ד). ויש שיחסו שם הפועל אליו ית', כמ"ש בפירוש הר"מ בוטריל לספ"י (פ"א) וז"ל, הוא ית' ויתברך אין בו שינוי חפץ ולא שינוי רצון, וקורין לו הפילוספים מה שאין המחשבה יכולה להשיג, ויש מהם קורין לו שכל הפועל, כי הכל ממנו, עכ"ל. אולם יעויין באברבנאל (במדבר, כח, א) וז"ל, טעה אלישע אחר, וחשב שהשכל הפועל הוא השם יתברך. על מנת לעסוק בעניינים אלו נצרך הכרת לשון הראשונים.