כריתת ברית [#15466]

כ"ז תשרי התשפ"ב

שאלה:

שלום רב
נשא אשה ומצא שאינה בתולה ולבו נוקפו עליו, במה יש לנחמו?

תודה רבה רבה

תשובה:

עיין רמב"ן (בראשית, כט, ל) וכן רבינו בחיי שם, שלמדו שאין הדבר תלוי רק באשה, אלא תלוי אף בבעל, שאם בא עליה תחילה וזו אשתו הראשונה, אזי טבעו לאהוב יותר. ולכן יש להתמקד בחלק הקיים, חלקך.

ואף בחלקה, מי שנאסר לשאת בעולה, או מי שאין לה בתולים, כגון מוכת עץ, הוא כהאי גוונא, שכתיב ביה כי אם בתולה מעמיו יקח אשה. ועיין ספר החינוך (מצוה ערב) וז"ל, ומ"מ לא החמירו זכרונם לברכה באלו הרבה, ואמרו (יבמות, ס, ע"א) שאם נשא בוגרת או מכת עץ, דיעבד יקיים, עכ"ל. והרי שאף למדרגת כהן גדול, אינו רק לכתחילה.

ועוד. יש ב' חסרונות בכך. ראשית, שנעקרו בתוליה ואינה בתולה. שנית, מה שכתבו המקובלים (עץ חיים, של"ט, פ"ז) שנותן הזכר בנקבה רוח בביאתו בה, ועי"ז נקשרים זה בזה. וחסרון זה כפי הנראה אינו, שכיוון שכפי הנראה לא שימש כדרך הארץ, אלא ע"י מוך וכדו' למנוע ההריון, ולא הכניס גופו אלא ע"י לבוש, מעולם לא נקשרה בו כראוי. ובפרט אם עשתה תשובה אמתית, עוקרת רוח טומאה זו, ונקל יותר להתחבר יחדיו, בפרט שאצלך זו אשה ראשונה.