א- לב, ב – כוחות הנפש [#15455]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

א - אני מוצא הרבה סתירות בביאור המושג לב, אינני יודע מהו עיקר מהותו ומה הן ענפים וכו', האם הרב שליט"א יכול להבהיר וליתן קצת מראי מקומות? ב - היכן בספרי רבותינו ניתן לעיין להבין שבעים כוחות הנפש?

תשובה:

א. הלב נעשה ע"י התפשטות כח הבינה שבמח למקום הגוף, ונעשה שם בריה חדשה – "לב", כ"כ באריז"ל. ומהות הלב, "הכרה". וחיצוניותו "הרגשה", וחיצוניותו הגמורה "התפעלות". ניתן לשמוע מעט בסדרת דע את לבך, ועץ חיים, שער לא, פ"ד, מ"ק. והבן ששורש הלב – מוחין, הלב "מבין", בינה. וחיצוניותו, "מידות". ב. נתבאר בסדרת דע את כוחותיך, וישנו ספר של הרב גרינולד תלמיד בעל הקהלות יעקב, בענין שבעים כוחות נפש לגר"א.