לב טהור ויצר הרע [#15428]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

א) כתיב "לב טהור ברא לי אלקים" וא"כ למה יש לנו להתפלל "וטהר ליבנו" אם כבר יש לנו לב טהור? ב) פעם אמר הרב שבזה"ז צריכים "לב חדש לגמרי", למה צריכים לב חדש ולמה לא סגי בהלב טהור שיש לנו מלידה וכן למה מספיק להתפלל לטהרת לב סתם. ג) מה הראי' מאמירת "אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא" שלעולם יש לנו נשמה טהורה אפי' לאחר שחטאנו, אפשר שהנשמה היה טהור רק כשהקב"ה נתנה לנו בתחילה ונטמא הנשמה אח"כ ע"י עבירות. ד) האם מותר לאדם להתפלל להקב"ה שיסור ממנו היצה"ר לחטא מסוים, ולבקש מה' "אנא רבש"ע תצילנו מחטא המר, תצילני מיצר הרע הזו, אנא ה' תסיר ותיעקר את היצר הרע הזאת ממני לעולם." כלומר להתפלל לה' לא רק שיתגבר על היצה"ר אלא גם שיעקר ויוסר היצה"ר הזאת לגמרי ממנו כיון שאינו רוצה להכשל עוד בעון מסוים שבו הוא נופל תמיד. ה) וכן אדם אדם נולד על משיכה מסוים לעשות עבירה מסוים או שקנה משיכה זו אח"כ או "ע השפעת סביבה או ע"י אופן אחר, האם מותר לו להתפלל שה' יסר מעליו את המשיכה הזו.

תשובה:

א. כתיב לב טהור בְרא, ולא בָרא, וזהו בקשה, עיין ילק"ש (משלי, רמז תתקנט), ועוד מפרשים. ב. כנ"ל, זה מה שביקש דוד שיבראו לו לב טהור, לב טהור ברא לי, בריאה חדשה. ג. טהורה היא משמע בהווה. ופשוטו כי שורשה באצילות שלא יגורך רע. ד. כן. ה. כן. וזה חלק מן העבודה להתפלל על כך. ויש שסברו שמותר אולם אינו ראוי. ו. כי זה עבודתו למעשה בעוה"ז.