שש שאלות בדרכי עבודה [#15537]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

שלו' למו"ר הרב שליט"א. שש שאלות בדרכי עבודה. (א) מה החילוק בין דרך הבעש"ט שהיה דרך של דביקות חושי בהקב"ה והדרך ר' חצקל לעוונשטין של של אמונה חושית? (ב) במה שונה הדרך של בריסק שהוא "שעבוד מוחלט לרצון ה'" כלשון הרב משאר דרכים בעבודת ה' שכולם ג"כ היה שעבוד מוחלט לרצון ה' לכאורה? וכי יש רק בריסק שמשעבדים עצמם לרצון ה'?. (ג) האם יש מקור שהאדם יכול להיות ושהוא צריך להיות כולל מהרבה דרכים מעבודת ה' ולא להיות תולדה מדרך אחד שקיבל. (ד) כשיש ת"ח מופלגים שמבטלים חסידות בכל מכל וכל, האם יש לראות את זה כקטנות או שהם מחזיקים במסורת הגר"א לא לקבל החסידים וזהו דרכם בעבודת ה'. (ה) ואם הדבר הזה נובע מקטנות האם יש דרך לפתוח את לבבם לא להיות כ"כ מצוצמם בנפשם, או שיש להמנע מזה מחמת שבדרך כלל בנ"א כאלה אינם פתוחים ואינם רוצים לשנות את דרכם כלל וכלל. (ו) מה החידוש של רח"ו בשערי קדושה שהאדם אינו גופו אלא נשמתו, וכי בדורו של רח"ו היה צריך לחדש את זה שהאדם עצמו אינו הגוף אלא נשמתו, הלא דבר פשוט הוא. וא"ת משום ששכיח לבנ"א לזהות את עצמם כגוף ולא כנשמה, לכאורה זהו בעיא של דורות האחרונים שבדרך כלל בנ"א מאד מחוברים אל גופם אבל בדורו של רח"ו לכאורה תפיסה נמוכה כזו לא היה קיימת אז.

תשובה:

א. דרך ר' חצקל, להתבונן התבוננות חושית ביציאת מצרים ע"י השכל וכח הציור, וכן התבוננות בגיהנם באופן חושי ע"י ציור. משא"כ דרך הבעש"ט לעבוד מתוך הנשמה עצמה, ופחות עם ציור של השכל האנושי.

ב. זהו שעבוד מוחלט לרצון ה' המולבש "בגדרי הדין", ולא לרצון מופשט.

ג. זהו בחינת דן שמאסף לכל המחנות, וכן יהודה, שהוא שורש לכולם.

ד. יש כך ויש כך.

ה. על דרך כלל יש להימנע.

ו. גם בדור מהרח"ו היו טעויות לרוב. וכן כתב זאת לכלל הדורות שאחריו.