תפילה לבנים [#15429]

ח' חשון התשפ"ב

שאלה:

בס"ד
כשמתפללים להקב"ה על הבנים ועל הבנות שלנו, מה הם הדברים שיש להתפלל עליהם (כגון שיהיו הם יראי ה' ובעלי מידות וכו') והאם יש סדר עדיפיות על מה להתפלל קודם, לדוג' ראשית להתפלל על יראת שמים שלהם, ואח"כ להתפלל על מידות טובות שלהם, ואח"כ על הצלחה שלהם, ואח"כ שיהא להם זווג יפה וכו'. (ומדובר באופן שהילדים הם קטנים).

תשובה:

יש להתפלל שיזכו לחלקם בשלמות, ובכל עת להתפלל בפרטות על הנצרך באותה עת.