13 שאלות בעניני אחרית הימים. [#15959]

כ' חשון התשפ"ב

שאלה:

(א) נסיון האחרון של כלל ישראל הוא אמונה וכמבואר בקרא וצדיק באמונתו יחיה שהוא קאי על אחרית הימים, וא"כ מה הקשר בין נסיון האמונה לנסיון שער הנו"ו דטומאה וכלים הטמאים וכו'.

(ב) בדברי הגר"א שבעלי אמונה ובטחון אין להם לפחד מחבלי משיח, מהו אם אדם יש לו חיבור לכלים טמאים האם ע"י אמונה ובטחון שלו ינצל מחבלי משיח.

(ג) ובכלל איך אלו שמשתמשים באינטרנט מסונן או אם משתמשים בו רק לצורך ד"ת ואתרי תורה איך הם מונעים עצמם מפנימיות ומעבודת ה' אמיתית ומחיבור להקב"ה ע"י שהם מחוברים לשער הנו"ן, הא אינו ניכר בהם שהם נמצאים בשער הנון ואדרבה הרבה מאלו לכאורה הם עובדי ה' רק שיש להם טעות בהשקפה, ואילו הרבה בני תורה אין להם חיבור לאינטנט ואינם שייכים לעבודת ה' או לעבודה פנימית וא"כ מה פשר הדבר.

(ד) האם המקור להמושג של טומאה ע"י חיבור לאינטרנט הוא משום "כל המחובר לטמא טמא", שעצם היכולת של האדם לחבר לזה בכל רגע ע"י החזקת כלי הזה ברשותו הוא כבר טומאה אפי' אם אינו משתמש בו בפועל עכשיו.

(ה) האם יש סוד בזה שהנסיון האחרון שהוא שיש "כלי" דייקא שחוצצת את אדם מהאמת, שהנסיון בא בלבוש של כלי דייקא.

(ו) האם לאחר ביאת יבטל לא רק הכלים הטמאים אלא גם הפלפונים אפי' הפלפונים הכשרים.

(ז) שמעתי בשם הגה"צ ר' דן סגל שליט"א כשבא משיח הוא יבטל תחילה את הפאות הארוכות של נשים. משמע שהשחתת הכלים הטמאים יהיו אחר זה, אבל לכאורה הכלים הטמאים הם יותר פרוץ וא"כ למה הכלים הארורים האלו לא יבטלו תחילה.

(ח) האם הרב שמע ממהלך של ר' קובי לוי שליט"א שלוחם עם האינטרנט, והאם יש מצוה לפרסס ספרים כאלו, דלענ"ד הוא הקול היחיד בדור הזה שצועק על זה ובאופן שמדבר ישר אל הלב.

(ט) אם אני רואה בחור או אברך בישיבה שיש לו מכשיר חכם ואינני יודע אם זה כלי פרוץ או לו האם יש לצעוק או למחות עליו? אני לא מדבר מצד חיוב תוכחה אלא מצד החיוב למחות על דבר רע.

(י) לאחרונה אמר הרב לא' מהשואלים שאין לעניין באירועי העולם עכשיו אלא יש לעסוק רק בעבודת ה' פנימית ונקיה. לא הבנתי מה היה כוונת הרב כיון שלכאורה אנו צריכים להבין מהות התקופה שבו אנו נמצאים וכמו שהרב מדבר בו הרבה.

(יא) האם יש ביטול תורה וחבל על הזמן לעסוק בענינים של השפקה על גלות וגאולה ומהות התקופה, כמו ללמוד היטב את הספרים של הסאטמר רב, ר' אליהו ויינטרוב ולראות את דברים בשורשם בדברי הגר"א ועוד בעניני אחרית הימים, דמצד א' רוב בני תורה שאני מכיר עוסקים רק בגמ' בלבד ואינם מעיניים בדברים אלה כמעט, ומסתמא משום שהם חוששים שזה יגרר אותם ללמוד ענינים אלו ולהזניח לימוד הנורמלי של גמ' בעיון, אמנם לכאורה על כל בן תורה לקבל המבט הנכון וההשפקה הנכונה ודעת תורה על כמה נושאים בדורינו, כמו מהות המדינה והערב רב, מהות גלותנו, מהו היחס הנכונה של ישראל להגויים ואיך להסתכל עליהם, השפעת הדור, הבעיות בדורות האחרונות שעכשיו נמצאים בעולם התורה, וכו' דאם לא כן אז הוא בודאי מושפע מהדור והוא נמצא בסכנה בחוסר ידיעתו בענינים אלו.

(יב) בדברי הגר"א על מצב עקבתא דמשיחא, הגר"א מדמה חורבן הבית ליציאת נשמה מהגוף, הגלות לחוץ לארץ היה דומה לקבורה, והרמה בקבר הם הגויים האוכלים את בשרנו, והרקב עצמות הם הישיבות הגדולות וחבורות, והעצמות הנשארים הם הת"ח, ואח"כ גם זה ירקו ואז יש רק התרווד רקב של זה שהוא אנחנו שהם כמו עפר. בפשטות דברי הגר"א הוא שתרווד רקב הוא החלק הגרוע שנשאר אמנם אפשר שכוונתו הוא שעל אף שאנחנו הם התרווד רקב והעפר שנשאר מהת"ח שאינם קיימים היום מ"מ זהו למעליותא כיון שאנו הנשארים ובאים לבסוף וא"כ דייקא על ידינו בא ההצלה מהגלות הזו וא"כ דברי הגר"א על אנחנו התרווד רקב הם בעצם דברי שבח עלינו ולא לגנאי של הדור הזו. האם זה נכון?

(יג) האם יש לנו להדפיס בהעלון השבועי האינגלית את שו"ת הרב בנושא עליי' לארץ ישראל או שאין להדפיס דברים כאלו שמסתמא רק יחידים ישמעו להם והציבור לכאורה לא יכול לקבל דברים כאלו? האם הדבר הזה הוא צורך השעה לדבר בו להציבור כמו הנושא השימוש באינטרנט שער הנון דטומאה שהוא היה כ"כ נושא חשוב בתקופתנו לדבר בו?

תשובה:

א. כלים אלו נותנים לאדם את ההרגשה שהוא שולט על הכל מכל מקום בעולם, יכול לשבת בארץ ישראל ולהדליק מזגן בארה"ב. היפך ההרגשה שהכל ביד ה'.

ב. לא. בודאי נחלש בטחונו.

ג. זהו חיבור פנימי שנעלם מרוב בני האדם. אולם פנימיותם קשורה לכך, ולאט לאט מתגלה לחוץ.

ד. כן, ויתר על כן, יש קליטה כל הזמן סביבותיו.

ה. כן, משיח בן דוד, מלכות, כלי.

ו. לא היה בהם צורך בגילוי שלם של משיח.

ז. נא לשאול אותו.

ח. זעקתו אמת.

ט. תבכה לקב"ה שיטהר את העולם.

י. לא נאמר דבר כזה לכלל, זו הוראה פרטית.

יא. יש לעסוק באיזון נכון.

יב. גם וגם.

יג. להדפיס בשם הגר"ח קניבסקי שאמר לעלות לארץ ישראל.