אחוז הנחש בזנבו [#16382]

ג' כסלו התשפ"ב

שאלה:

בס"ד
א) מהו הביאור ב"אחוז הנחש בזנבו."
ב) ביחס להאינטרנט שהוא קליפה שכוללת את הכל וכמבואר הרבה מתוך דברי הרב על הנושא, האם יש לדמותו לקליפת הנחש שהוא הרע הכללי של הבריאה ולפי"ז האם יש להתגבר על קליפה זו ע"י "אחוז הנחש בזנבו", ואם זהו הדרך, מהו האופן לאחוז בזנבו.

תשובה:

א. כתב ברקאנטי (שמות, ג) וז"ל, זנב הנחש רומז לכוחות הטומאה, כמ"ש רז"ל בספר הזהר (ח"ג, קיט, ע"ב) חיוויא כד איהו בדינא כפיף רישא לעפרא וסליק זנבא, כדין זנבא שלט ומחי רישא דאכפפיה לתתא, מיד ויהי למטה בכפו, עיי"ש. ועיין מלבי"ם על אתר. ועיין עץ חיים (שער מח, פרק ג). ורמח"ל בתיקונים חדשים (תיקון חמיסר).

ב. כן. כתב בפתחי שערים (נתיב פרצוף א"א, פתח כה) וז"ל, אחוז בנזבו, וצריך להחזיר הזנב לראש, בסוד הוא שופך ראש ואתה תשופנו עקב. ועיין לשם (ספר הדע"ה, ח"ב, דרוש ד, ענף כ, סימן ג).