המשך בענין נשמות דרחל ולאה. [#16384]

ג' כסלו התשפ"ב

שאלה:

בס"ד
א)יישר כחך להרב שליט"א על התשובה הנפלאה (16252) בנושא נשמות רחל ולאה. זה לא היה שאלה שלי אמנם ראיתי התשובה והענין זה נוגעת בליבי עד מאד כיון שאני עוסקת הרבה בהסוגיא של רחל ולאה לאחר שלמדתי הקונטרס בים דרכך על ענין דרכי נשמות רחל ולאה. יש לי כמה שאלות לברר עדיין. (א) בעצם דברי האריז"ל שלאה שורשה בראש ז"א ורחל שורשה בחזה דז"א האם זה מורה שנשמות לאה יש להם שורש גבוה יותר מנשמות רחל?
(ב) ואם הנ"ל נכון א"כ למה יעקב חפץ ברחל ולא בלאה אם לאה היה לה שורש נשמה יותר גבוה?
(ג) עיקר יסוד התשובה כנראה היה שיש מקום של חיבור נשמות רחל עם נשמות רחל במקום שעקבי לאה פוגשת בכתר דרחל ועל כן "נשמות אלו" נוטות גם לבהירות של השכלה על אף שהם בעיקר נוטות להרגשה. וא"כ נמצא שיש סוג שלישי של נשמות, אלו ששורשם במקום הממוצע בין נשמות לאה לנשמות רחל. האם הבנתי נכון בכוונת הרב?
(ד) אם נכון שיש סוג השלישי של נשמות האם נשמות אלו צריכים לעבוד ה' באופן של איחוד שכל עם הרגש וזהו נחלתם וחלקם, ואילו נשמות לאה אין עבודתם כלל להרגיש מה שהם משכילים, וכן נשמות רחל אין עבודתם להשכיל ולהגיע לבהירות של מוחין (רק מעשים וכמבואר במקום אחרת שנשמות רחל עבודתם הוא בכח המעשה, הלב, לעומת נשמות לאה שעבודתם מוחין)?
(ה) האם לימוד הקבלה הוא יותר שייך לנשמות רחל או לנשמות לאה?
(ו) האם הפרצוף לאה ורחל היו נקראים כן גם קודם שחיו רחל ולאה? (ז) מהו הענין של דיני לאה? (ח) כמו שהיה פלוגתא בין רחל ללאה שהמשיך להשבטים ויוסף האם כמו יהיה פלוגתא בין התרי משיחין?

תשובה:

א. כן, אולם כל תחתון יש לו הבחנה שיש בו בחינה שהוא גבוה מן העליון.

ב. כי זה חלקו, חציו העליון מן הדעת שבראשו עד החזה שייך לקומת לאה, וחלקו התחתון הנקרא יעקב שם מקום רחל. ותחילה נקרא יש, ולכך רצה לשאת את רחל, ואח"כ נקרא ישראל, כי שרית וגו', עם שרו של עשו, אז נוטל חלק עשו – לאה, ונקרא ישראל, שעיקרו מחזה ולמעלה.

ג. ככל ממוצע שכולל את ב' הצדדים.

ד. לא זו ההגדרה "אין עבודתם כלל", אלא עיקר עבודתם.

ה. לאה.

ו. כן.

ז. שורשם בבינה, שמינה דינין מתערין.

ח. כן, אולם שם נעשה שלום.