היסוד שכל חי מרגיש [#16415]

ז' כסלו התשפ"ב

שאלה:

לכבוד מורינו הרב שליט"א
כהמשך לשאלה #16108 ששאלתי ביאור על היסוד שכל חי מרגיש, והשיב הרב בזה"ל והבן שחי פירושו “מתנועע”, והוא שורש כח ההרגשה, כי כח ההרגשה אינו מרגיש את הוית הדבר אלא את תנועתו, ועיי”ש בהרחבה. עכ"ל. הנה ראיתי בדע את עצמך שביאר היסוד שחיות הוא תנועה, ובדע את הרגשותיך שההרגשה הוא בתנועה, אמנם כעת אני לומד מדברי הרב נקודה חדשה שהאופן שמרגישים הוא בזה שהתנועה שבא להרגיש מורגש בתנועה שלו. האם הבנתי על נכון? והאם יכול הרב להוסיף קצת ביאור בהבנת הדברים? יישר כח מעומקא דלבא
(בדרך אגב אשאל היכן הוא החז"ל שפירשו החיות רצוא ושוב בחיר"ק)

תשובה:

כן, נכון מאוד מאוד מאוד! לא מרגישים את מהות הוית אמיתת הדבר עצמו, אלא את אופן תנועתו. רגש – גרש – גשר, תנועה של חיבור – גשר, או תנועה של פירוד – גרש, ומקור להנ"ל, עיין תולדות (וזאת הברכה) בשם הבעש"ט. ועיין בית אהרן (ויגש, ויחי, פרקי אבות, ועוד). ובספר חיים וחסד, כללים מהמגיד ממזעריטש, כתב וז"ל, וגם תדע סוד הפסוק והחיות רצוא ושוב, החיות שבאדם, דהיינו הנשימות והאויר רצוא ושוב תמיד באדם, עכ"ל. ועיי"ש (האזינו). וכן מאור עינים (האזינו). וישמח משה (בשלח). וסידורו של שבת (ח"א, השורש החמישי, ענף א). ופרי הארץ (וישב, ובא). וקדושת לוי (משפטים). ועוד הרבה בחסידות. וגם רמוז בגר"א, בפירושו על ספד"צ (פ"ב, ד"ה שריקין לא עברי). וכן בביאורו על תיקוני זוהר (תיקון מ"ה). ועיין ראב"ד בספ"י (פ"א, מ"א).