זמן תפילה [#16390]

ז' כסלו התשפ"ב

שאלה:

רציתי לשאול

א- האם על פי הקבלה צריך להתפלל ערבית בבין השמשות כבר כדי שכל התפילות יהיו ביום או לא

ב- עוד רציתי לשאול בפרשת וירא שאברהם מתפלל לה' שלא יהפוך את סדום דלכו' סדום היו רעים וחטאים לה' מאוד והם ההפך מממידת החסד שצריך להיות בעולם ומה שייך שהם יהיו כאן מה וכי גם על דור המבול היה מבקש זה דהרי לא ביקש שיחזרו בתשובה אלא שלא יהפוך

תשובה:

א. לא.

ב. ממידת החסד, לתת חיים לכולם, אף אם אינם ראויים כלל. ועיין של"ה על פרשה זו, אות כ"ח. וכן רמח"ל בפרשה.