יהרג ואל יעבור בגילוי עריות [#16697]

י"א כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב
אני יודע שעל 3 איסורים שבתורה נאמר יהרג ועל יעבור- עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. רציתי לדעת מה הכוונה בגילוי עריות?
א. האם הכוונה לכל נגיעה של חיבה בכל אישה שהיא לא אשתו? (חוץ מ-5 הקרובים) והאם זו דעת הרמב"ם?
ב. האם הכוונה דווקא בעבירה עצמה או אף בנגיעת חיבה רגילה?
ג. האם הכוונה לנגיעהקיום העבירה באישה נידה או אשת איש בלבד? או שניהם?
ד. האם איסור יהרג ואל יעבור נאמר גם על להיות עם גויה? או רק נידה ואשת איש?
ה. האם יש חילוק בין יהודי שאומרים לו להיות עם גויה לבין יהודיה שאומרים לה להיות עם גוי? או לשניהם אסורמותר?
ו. איך הדברים מסתדרים עם אסתר שהייתה עם אחשוורוש? האם בגלל שזה לא יהרג ואל יעבור היא עשתה כן?

תשובה:

א. ביאה או העראה.

ב. נגיעה דווקא בעריות שחייב כרת, ויש מחלוקת רמב"ם ורמב"ן. עיין ש"ך (יו"ד, קנז, ס"ק י'). לרמב"ם כן, לרמב"ן לא.

ג. נדה בכלל עריות, לחלק מן השיטות, עיין יו"ד (סימן קצה), ובש"ך (סק"כ). ועיין חבצלת השרון (במדבר, כה, ז).

ד. רק בישראלית.

ה. אסור.

ו. כי הייתה קרקע עולם, ונעשה שלא ברצונה. ויש שיטות שאפילו באיסור דרבנן בגילוי עריות יהרג ואל יעבור. עיין מנחת חינוך (מצוה רצ"ו, אות כה).