מושג גירות התחיל רק מלאה? [#16645]

י"א כסלו התשפ"ב

שאלה:

בהשיעור הנפלא של תפילה שיעור 010 "ואלוקי אבותינו" מו"ר הרב שליט"א מבאר איך שלאה אמנו הביאה חידוש לעולם שיכול האדם לשנות את כל מהותו ע"י תפילה כיון שמתחילה לאה היתה שייכת לעשו ולא לכנסת ישראל כלל וע"י תפלתה היא שינתה את כל הויתה ונעשית חלק מכלל ישראל וא' מאמהות וכל זה משום שנעשה בריה חדשה ע"י תפילתה וזהו כח התפילה שמשנה המציאות.וגם הרב מבאר שמכח זה נולד המושג של גרות שגוי יכול לצרף עצמו לכלל ישראל ולשנות את כל מהותו, וכל אפשרות הזו בא לעולם רק ע"י החידוש של לאה ע"י תפילתה. ע"כ דברי תמצית דברי הרב שליט"א. וזה משמע לכאורה שהמושג של גירות התחיל מכח לאה, אמנם קשה לי דהא מבואר ברש"י שאברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים וא"כ המושג של גרות כבר היתה קיימת גם קודם לאה וא"כ לא הבנתי, ונא למו"ר רב שליט"א להאיר עיני מה היה כוונתו.

תשובה:

שינוי גירות ע"י תפלה התחיל ע"י לאה, לא עצם הגירות.