עבודת ה’ לפי הדרכת בעל התניא [#16742]

י"ט כסלו התשפ"ב

שאלה:

א) רציתי לשאול לגבי עבודת ה' של הבינוני שאליה רובא דעלמא צריכים לשאוף ולהמשך. מה תוקף העיסוק על חלק הרע שבנפש? לכאורה משמע מדבריו שדי בעיסוק בהתעוררות הנשמה כדי להשליט המוח על הלב בשעת מעשה, וא"כ יוצא שבמסגרת היומיומית הוא לא מתעסק עם הרע שבנפשו. כמובן חוץ ממה שצריך להקדיש עיתים מזומנות לעיסוק איתו שהוא כחלק מהשבועה שמשביעין אותו תהי צדיק, אבל שאלתי על עיקר העבודה המכווינה אותנו למדריגת הבינוני. האם באמת די בעיסוק בגדולת ה' בלימוד התורה ובתפילה וכו' מבלי להתעסק בגנות הרע, להכיר לעומק את הנפש הבהמית וחלקיה, לעשות פעולות של התנזרות והרחקה מהרע, ושאר עבודות הנוגעות לרע שבנפש?

ב) האם זו הכוונה שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, שכאשר האדם ממלא את מחשבתו בגדולת ה' ומעורר אור הנשמה בקרבו, אפי' בבחי' רשימו בלבד די בזה לגרש כל נוכחות הרע מלבושי הנפש?

תשובה:

א. שיטת חב"ד, כשמה, מוחין. חכמה בינה ודעת, שלשיטתם עיקר העבודה ע"י "התבוננות", ע"י מוחין, "מח שליט על לבא". אולם כמעט אין בדורנו מוחין כ"כ גדולים שמספיק להם זאת, ולכך נצרך לצרף עבודה מעשית שפועלת להדיא עם הרע.

ב. כן!