שאלות על קונטרס ‘וחי לעולם’ – מדיה [#16903]

כ"ד כסלו התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א

ראיתי בקונטרס 'וחי לעולם' (עמוד כ"א) ששאל על מה שאמר הרב שמי שמחובר נפשית לאינטרנט (שער נו"ן) ברגע קודם הגאולה לא יזכה ח"ו לעולם הבא, והקשה השואל שאיך שייך שיהיו יהודים שאינם זוכים לגאולה וכו', והא כתיב 'לבלתי ידח ממנו נדח', ואם כן כל יהודי יזכה לגאולה האחרונה.
והרב ענה שזהו רק על חלק העליון של הנשמה שלא פגם, והמדובר הוא על חלקים התחתונים של הנשמה.

א' - מהו כוונת הדברים, האם למעשה יזכו כל ישראל לעתיד לבא לחיות בגוף הגשמי (כמבואר בכ"מ) או לא, ומהו הכוונה שישאר רק חלק העליון שלה הנשמה, ומה יקרה עם שאר חלקי הנשמה.

ב' - מצאתי בצמח צדק [ספר אור התורה נביאים וכתובים חלק א - עמוד ר"נ], שכותב שגם אם יהיה דור שכולו חייב, לא ידח ממנו נדח, ומבאר שם שהגם שהבחירה הוא ביד האדם, ובאמת הדור הוא כולו חייב, אעפ"כ לעתיד לבא כל ישראל יזכו לגאולה העתידה.

האם הרב מבין דברי הצמח צדק כנ"ל שבאמת כל ישראל בסוף יזכו לגאולה העתידה.

מצורף יש:
צמח צדק בענין לא ידח ממנו נדח
המדרש שהובא בדברי הצמח צדק

תשובה:

א. כן, אולם לכל אחד ישאר חלקי נפש לפי חלקו הראוי.

ב. נכון, כל ישראל, מדין כח הכללות שבכל יחיד ששייך לכלל, ולא מדין פרט. וזה בודאי יקום. וזולת כך, כל אחד לפי חלקו הראוי.