מקור- שדוד הרגו ליצה”ר בתעניות [#17069]

כ"ח כסלו התשפ"ב

שאלה:

מהו המקור לדברי חז"ל שהרב מזכיר שדוד הרגו ליצה"ר בתעניות?

תשובה:

בירושלמי (ברכות, פרק ט, הלכה ה) אמרו, דוד לא היה יכול לעמוד בו והרגו בלבבו. אולם לא מבואר שם כיצד. אולם מאידך מבואר שהתענה. ורבותינו פירשו שע"י תעניות אלו הרגו.

עיין מחשבות חרוץ לר' צדוק (אות יח). ודברי סופרים (אות כח). וצדקת הצדיק (אות סח). ואמרי מנחם (נ"ך, משלי, ג, לד). ושפתי צדיק (שבועות, אות מח). ושפת אמת (וישלח, ד"ה בזוה"ק – בליקוטים. וכן ויחי ליקוטים). ובעבודת ישראל (חיי שרה, ד"ה והנה הימים).