שרשי אומות ורדלא [#17043]

ג' טבת התשפ"ב

שאלה:

בס"ד
א)איך השורש שהוא עם ישראל שהוא עם אחד ורזא דאחד מתחלק לשני הענפים שהם עשו וישמעאל, איך יצא דבר רע משורש טוב.
ב) ועוד קשה כיון שישמעאל הוא פסולת דאברהם ועשו הוא פסולת דיצחק, וא"כ איך מישראל שהוא יעקב יוצא השני עיקרי האומות שהם עשו וישמעאל.
ג) בשיעורי הרב "דע את מידותך" הרב הזכיר שהפסולת דיעקב הוא עמלק, וקשה לי איך מה השייכות בין עמלק ליעקב אם עמלק בא מזרעו של עשו, לכאורה רק ישמעאל ועשו נקראים פסולת של אביהם כיון שהם היו בניו של אברהם ויצחק אבל עמלק לא היה זרעו של יעקב וא"כ למה עמלק נקרא פסולת דיעקב.
ד) לעת"ל כשיוחזרו הכל לאור אא"ס ואז אהבת ה' מתפשט לכל הבריאה אפי' לרשעים האם זה כולל גם עמלק וערב רב.
ה) אם הכל שוה לעת"ל והכל נכללים ברחמי ה' ובאהבת ה' לכל ברואיו א"כ נמצא שצדיקים ורשעים וטוב ורע הכל יהיה אותו דבר וא"כ נמצא שבסוף כל התהליך לא היה עדיפות לבחור בטוב לעשות רצונו ית' כיון שבסוף הכל שוה וא"כ מה היושר בזה?
ו) בצד הקדושה הרב מבאר ששני שורשי החסידות היה חב"ד וברסלב והאחד על גביהם היה הבעש"ט, ובמקום אחר הרב אמר שחב"ד הוא חכמה דרדל"א וברסלב הוא בינה דרדל"א ואורו של משיח על גביהם הוא כתר דדל"א, וא"כ נמצא שהבעש"ט הוא אוא של משיח שהוא כתר דרדל"א וא"כ מה החילוק בין אור הבעש"ט לאורו של משיח ששניהם הוא כתר דרדל"א.
ז) האם מב"י ומב"ד אבחנות שונות בכתר דרדל"א שמב"ד הוא כתר דרדל"א ומב"י הוא חכמה דרדל"א.
ח) האם עולם השעשועים הוא חלק עליון בתוך עולם המלבוש וא"כ מלבוש תחתון הוא טיהרו עילאה ומלבוש עליון הוא שעשועים?
ט) האם עולם שעשועים (מצידנו) מהותו תענוג במציאות הבורא או עצם הכרת הוייתו למעלה מתפיסת תענוג.
י) ואם הוא הכרת הוי' ולא תענוג א"כ מה החילוק בין כתר לשעושעים.
יא) הרב מבאר שקורונה היה בחי' חושך ולאחרונה הרב מבאר שסילוק הראשים בעולם הם בחי' מכת בכורות, ושזה היה במקביל לעשר ספירות, וא"כ נמצא שמכת בכורות עכשיו הוא כנגד הכתר וקורנה היה כנגד חכמה, וצ"ע דהרב היה מבאר שקורונה היה כתר דכתר וא"כ אם אפשר להרב לסדר לי את הדברים בקצת יותר בהירות, ואם אפשר להרב לבאר איפה שיש מכת מכורות עכשיו בעולם.

תשובה:

א. כבר נתבאר בדעת תבונות, שהעדר האור יוצר שורש לרע, ושורשו בצמצום ראשון שנסתלק אור א"ס.

ב. כי יעקב קו אמצע, שלמעלה מאברהם ויצחק, עולה עד הכתר, ולתתא יוצא ענפים של פסולת.

ג. לא מצד שיצא בפועל מיעקב, אלא מקביל במהות ללכוחו, היפך קו אמצע, חיבור, עמלק, פירוד, רפידים.

ד. עמלק דינו לבטלו, ושורשו בחלל הפנוי, ולכך יש דין להרוג את עמלק ולהפכו לחלל.

רק כאשר יאיר אור א"ס ויאיר אף במקום החלל, אזי יהיה אור אף בעמלק.

ה. עד סוף האלף העשירי יהיה שוני, האור שווה אולם יש שוני מצד הכלים!

ו. אור משיח, כתר בעצם. אור הבעש"ט התפשטות של פשיטות ותמימות מאור זה, אולם לא עצמותו.

ז. כן!

ח. נא להקשיב לשיעורים בספר נובלות חכמה. השעשוע הוא תנועה בין אור א"ס לגבול, ומזה נבנה המלבוש.

ט. הכרת הויתנו למעלה מתענוג, ושורשה "בי"ס הכמוסים במאצילן" שלמעלה ממדרגת המלבוש.

י. כאשר כמוס במאציל זהו הכרת הויה. כאשר נבדל, זהו שעשוע.

יא. היינו הך! הקרירות היא גופא ביטול כל ראשית, כי כל ראשית והתחלה הוא תנועה חדשה, והיינו חמימות. והקרירות מבטלת כל התחלה חדשה! הכל מתפורר מראשיתו, וכל התפוררות שאנו רואים בעולם, זהו לא התפוררות בענף אלא בשורש, אולם לא נגלה עדיין כ"כ בבירור