דבוק בתורת הרב והן בתורת הרב מורגנשטרן [#17196]

ד' טבת התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרב, שליט"א
אני מאד דבוק בתורת הרב והן בתורת הרב יצחק מאיר מורגנשטרן.

שאלתי את הרב אם אני יכול לשלב את השני דרכים, והרב אמר לי כן שאני יכול לשלבם, וא"כ השאלה הוא שמצאתי שינויים גדולים בין השני דרכים שנראה למיעוט דעתי יש פלגותא בין הרב שליט"א להרב מורגנשטרן מהו הנקודה הפנימית לשאוף איליו, שדעת הרב מורגנשטרן הוא שנקודת ההוי"ה העצמי היינו עולם השעושעים שהוא התענוג שיש בהוי"ה ואילו הרב סובר שהתענוג בכך אינו אלא כלי לזה או פועל יוצא מזה אבל העיקר הוא לחיות את ההויה עצמה, כלומר התקשרות עמוקה לה' בלי שום קשר להתענוג שיוצא מזה.

וקשור לכך יש גם פלוגתא לענ"ד בין הרב להנ"ל בענין מב"י ומב"ד אם שורשם באריך או בעתיק (וכך אמר לי הרב להדיא בתשובה), ואם יהודה או יוסף עדיף, לא רק בעוה"ז אלא גם לעתיד, דלהרב שליט"א נראה שהעיקר הוא יהודה, ולהרב מורגנשטרן העיקר הוא יוסף, אם האא"ס עדיף או התוספת קישוט עדיף, ומיהו העיקר, רחל או לאה (להרב שליט"א נראה שהעיקר היא לאה, ולרב מורגנשטרן העיקר היא רחל, ודעתו הוא שפנימיות לאה הוא רחל), וגם רב מורגנשטרן מדבר הרבה על יחודים ושזהו עיקר גלוי התורה דלעת"ל, ואילו להרב שליט"א היחודים אינם אלא חיה דיחידה אבל לא היחידה דיחידה שהוא הפשיטות בעצם.

ונקודות אלו אינם סתם נקודות קטנות אלא הם פלוגתא ביסודות ממש, וכיון שאני דבוק מאד הן בתורת הרב שליט"א והן בתורת הרב מורגנשטרן, לפעמים יש לי קושי על הסתירה בכך כיון שאני חי את ההגדרות האלה שהם סותרים זה את זה, אמנם תמיד אני זוכר מה הרב אמר שעבודתינו הוא כללית ההפכים ולראות האמת בשני הפכים ולדבוק בשניהם יחד ולהאמין ששניהם אמת ושזהו הגילוי הרדל"א באחרית הימים שהאדם יכול לחיות בסתירה מהו הנקודה הפנימית. זהו מה שאני מבין מתוך מה שלמדתי בספר קול דממה דקה וכמה תשובת מהרב.

האם הבנתי נכון, והאם זה דרך נכונה, האם יש לי לחיות בנקודת הסתירה ולדבוק שני האמיתיות או שזה רק יוצר בלבול על נפשי ובעבודתי כיון שהנקודה הפנימית הוא ספק אצלי מהו ויש בזה נפקא מינאות גדולות מאד?

אני יודע שרק עם הרב שליט"א אני יכול לדבר כזה, שאם אני היה מדבר כזה עם שום מורה דרך אחר התגובה יהיה "או צריך להיות כזה או כזה, אין כזה מושג של כלילית הפכים, האדם צריך שהיה לו מהלך ברור בעבודת ה'!" אמנם כיון שהרב חי במקום כלילת ההפכים וגם הרב יכול לכבד ולהחשיב את דעתו של שני על אף שהרב סובר אחרת, אני יודע שאני יכול לדבר עם הרב כזו ולברר מה ה' שואל מאיתי, ושהרב רק יאמר לי מה שהוא טוב בעבורי באמת.

ואשרינו שיש לנו רבי כזה. ותודה רבה עמוקה להרב מכל הלב.

תשובה:

הגדרת נפלא!!!
בזמן הגדלות יש לכלול הדרכים, בשעת הקטנות יש לברר להיכן אתה יותר נוטה, ולחיות עם צד זה.