תפילות ובקשות של אדם [#17322]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום רב כבוד הרב שליט"א,

בעניין תפילות ובקשות של אדם - כיצד עליו לבקש :
אפשר שאדם צריך להוסיף לכל בקשותיו , אף ברוחניות, שיבא הכל לטובה, הגם שנראה לו שזה לטובה מ"מ אינו יודע חשבונות שמים וממילא צריך להוסיף זאת.
ואפשר שאדם שהוא בטוח בהשי"ת ומתפלל אליו שיושיע אותו בענין מסוים, ואם לא נושע, מבין שזו הטובה שלו וא"כ אין צריך להוסיף שום נוסח "שיהיה לטובה", כיוון שבוטח בהשי"ת ממילא לא יתכן שיבוא דבר לא מתוקן אליו, ונראה שיש כמה ראיות לכך:
1. בתפילת עמידה אדם מבקש פרנסה, בריאות וכו' ולא מחלק אם זה לטובה או לא וכך נראה מספר מכתב מאליהו ח"ב ע"מ 193, בענין תפילה עבור צרכינו, ואין בזה חילול השם, שכביכול מראה בתפילות שהקב"ה מונע ממנו דבר טוב לפי הבנתו. אלא בזה שמוכן לקבל כל מה שקורה עמו באהבה, מראה שנק' העקדה עדין ערה בלבו תפילה מתוך התבטלות להקב"ה.
2.ועוד ראיה שלא מצינו בכל תפילות, סגולות, תחינות חליוק אם מבקשת בנים למשל, שיהא לטובה ון הלאה.
3. ולכאורה אפשר להביא עוד ראיה ממכתב מאליהו ח,ה עמ' 75 שמדת בטחון, שאדם ברור לו שכל מה שמתרחש ובפרט לעצמו, הכל מהשי"ת ומתפלל אליו שיחוננו ואם לא קרה הדבר הרי הכל לטובה, דמשמע שבתפילה בעלמא אדם בטוח בהשי"ת וממלא אין צריך לחלק אם לטובה או לא, דודאי שהשי"ת יעשה מה שלטובה.
תודה והערכה רבה

תשובה:

כמו שלא מצינו בתורה יעוד רוחני אלא גשמי במפורש, כי הפנימיות נעלמת, כן אף מן נוסח הבקשות לא נגלה חלק זה, כיוון שנמצא בהעלם, כי הנקודות הפנימיות אינם בגילוי. וזהו יסוד מוסד להרבה נקודות פנימיות שנעלמות.

תפילת העמידה היא בלשון של כלל, ואין לדמות לבקשה פרטית.

תפלה אם האדם מתעקש יכולה להתקבל אף אם אינה לטובתו. אלא שאם לא נתקבלה עליו להאמין שגם זה לטובתו.