אמריקא ומדיה [#17636]

כ"ב טבת התשפ"ב

שאלה:

א) כידוע שהיה המחלוקת בין ר' אלחנן ור' חצ'קל אם תורה יכול להתקיים באמריקא, שר' חצ'קל סבר שהתורה לא יהיה יכול להתקיים באמריקא מחמת השקר ואוירה של רדיפת ממון והיה אמר שזה החליש את האמונה שלו כשהיה באמריקא לרק לתקופה קצרה, ואילו ר' אלחנן אמר לר' אהרן שהתורה יכול להתקיים גם באמריקא.

ב) הגדולים באמריקא בדור הקודם היו סבורים ששייך ישיבות עם לימודי חול, ורק ר' אהרן קטולר בליקווד והסאמטר רבי זצ"ל לא רצה כלל לימודי חול בישיבה והיו סבורים שאי אפשר להיות ישיבה עם לימודי חול, אבל שאר הגדולים באמריקא כנראה היו סבורים שיש להכניס לימודי חול בישיבות כדי שההורים ישלחו בניהם לחדרים וכדי שהישיבות יכולים לתמוך מהממשלה, וגם משום שסבורים שיש חכמות שצריכים ללמוד כגון תכונה וכתיבה וקצת מדע וחכמת הגוף וביאליגיה וקצת היסטריה וכו'. ואין זה שיטה חדשה של רבנים של היום אלא זה היה שיטת כמה גדולים באמריקא בדור הקודם, וא"כ לעולם היה קשה לי סוגיא זו כיון שידוע שהנצי"ב סגר ישיבת וואלאזהין לנצח מחמת שהמשכילים היו רוצים להכניס לימודי חול בישיבה, ואפשר שיש לחלק בין לימודי חול לרוב שעות ביום ללימודי חול לחצי היום השני של היום שאז התלמידים כבר ספוגים עם קדושת התורה מהבוקר, האם יש כאן אחיזת שקר והגדולים היו צריכים ללחום יותר ולמסור נפש על כך או שזה היה מחלוקת גדולים ואלו אלו דברים אלוקים חיים.

ג) שמעתי שהאדמו"ר מאמשינב מתיר מכשיר חכם לצורך פרנסה, וגם ראיתי לאחרונה מתשובת הרב שהרב יצחק גינזבורג סובר שיש להשתמש באינטרנט לשם קירוב והפצת ד"ת (ואולי זהו שיטת החב"ד שיש להשתמש בכל טצדקי כדי לגרום יותר אלוקות בעולם ואדרבה הם רואים האינטרנט ככלי שנברא בעיקר לצורך זו לקרב יותר יהודים במרחק העולם ליהדות ולתורה....ולכאורה השאלה תלוי אם האדמו"ר האחרון היה קיים היום האם היה מתיר הדבר? מסתמא כן...) וא"כ האם באמת הרב סובר שכל הרבנים של היום שמתירים דברים אלו הם באמת טועים וכמו שהיה משמע מתשובת הרב שזהו כמו בדור לפני השואה שהרבנים נפלו לציוניות. או שנאמר אלו ואלו דברים אלוקים חיים.

תשובה:

א. תורה בטהרתה אי אפשר לה להתקיים, כמו שרואים עתה. וזה אצל הציבור. בוודאי שיש יחידים שכן.

ב. אור תורת האצילות (בכל עולם בפרטות) כולו טוב, לעומת בי"ע שמעורב, וזהו שורש המחלוקת.

ג. איני יודע אם זה נכון. זוהי הסתכלות על שער הנו"ן לא בשורשו אלא בהתפשטותו בתוך מ"ט שערים.