נפש אלוקית לגוי [#17638]

כ"ב טבת התשפ"ב

שאלה:

בספר הכרה עצמית פרק א' בהגהה 43 כתוב שמה שיהודי יש לו כמה חלקים בנפשו שהם גבוהים מנפש בהמית ואילו לגוי יש רק נפש בהמית וגם שהנפש הבהמית של גוי אינו רק מעין נפש בהמית של יהודי. וקשה לי דלמדתי (ואולי המקור הוא האריז"ל או תניא) שגם לגוי יש נפש אלוקית אלא שזהו מעולם הבריאה ולמטה אבל יהודי יש לו נפש אלוקית מאצילות. וא"כ גם לגוי יש נפש אלוקית. וא"כ למה כתוב בהגהה שגוי אין לו נפש אלוקית?

תשובה:

לגוי יש נפש בהמית שבתוכה "ניצוצות" מנפש אלוקית, אולם אין לו נפש אלוקית גמורה.