שער רוח הקודש יחוד מז (להחזיר רשע בתשובה) הנחיה למעשה [#17640]

כ"ב טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב!

ייחוד מז בשער רוח הקודש נתקן ע"י האריז"ל עבור מהר"מ אלשייך זצ"ל אודות בנו שהשתמד. ייחוד הויה דחסד(סגול) עם הויה דבינה (צירי).
תפיסתי היא: הרב אלשייך זצ"ל שורשו ברור בבינה כמוכח מספרו עה"ת שהן קושיות ותירוצים רבים מאד בסוד קו שמאל. ובנו שהשתמד היה בחינת חסד בחינת התרחבות עד כדי קלקול ולבסוף השתמדות.
הלכך קישור חסד לבינה הוא תשובה דהינו קו שמאל מצמצם ההתרחבות לתוך גדרי הקדושה. דהיינו תשוב-"ה" בחינת ה"ח שנפלו לקליפה.
1) האם הבנתי בביאור הייחוד נכון (שאדע שאני בכיוון הנכון)?
2) האם יכולתו של מהר"מ זצ"ל לפעול בבנו הוא מכח התכללות והתקשרות דהרש"ש דמחצב הנשמות? ואז האב מכוון לתקן את נקודת בנו הכלולה בו או שמא מדין עץ וענף?
3) האם ייחוד זה הוא למהר"מ אלשייך דייקא כי הוא בינה או שלכל אדם? שהרי הוא בינה דייקא אבל אדם אחר תלוי בשורשו.

בברכת אמונה ותודה.

תשובה:

עצתי לפנות בסגנון שאלות מעין אלו להרב י"מ מורגנשטרן שליט"א.