לימוד ספרים חיצוניים [#17753]

א' שבט התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הגאון הגדול רבי איתמר שוורץ שליט"א
שלו' וברכה וכט"ס
ברצוני לשאול כך, למדנו עתה בסוגיות דפרק המפלת בנדה דפים כ"ו- כ"ז דיני שליא, והתעוררנו שהמציאות הידועה לנו אינה מסתדרת כלל עם הסוגיא, וכגון הגמ' דנה בנפל שיצא ואחר זמן יצאה השליא, וברש"י ברכות דף ד' פי' ששליא היינו השק שמקיף את הולד, וממילא הסוגיא דנדה שיצא ולד ואח"ז יצאה שליא דנה הגמ' כמה זמן אח"כ נתלה שהשליא באה מהנפל. והדברים צ"ע דאם השליא שלמה, הרי ודאי אינה שייכת לולד זה שיצא דא"כ היה קורע אותה, ואם השליא קרועה, פשוט ששייכת לולד זה, ובגמ' כתוב שיתכן שתשהה שם השליא כ"ג ימים, האם במציאות הידועה לנו יתכן והשליא תשאר בגוף האשה כך,
סו"ד העיר לי אברך שליט"א שכיון שלהבנת הסוגיא [וכן עוד הרבה סוגיות כיוצ"ב] צריך לדעת את המציאות וזה ע"י לימוד בספרים חיצונים לידיעת מציאות זו בחכמת הרפואה [וכרב שהיה י"ח חודש אצל מגדלי בקר] וטען לי בתוקף שכיון שבלי ידיעה זו חסר בהבנת הסוגיא (כמדו' שעוד פרטים לא היו מובנים כראוי), א"כ יש בזה ביזוי הגמ' שאיננו לומדים אותה זה כדי להבין את הסוגיות ומאידך אני מעודי לא ראיתי שרבותי גדולי עולם למדו בספרים חיצונים לצורך זה, והלה טען שאכן חסר בהבנת הסוגיא האם אי"ז ראוי שמי שיכול לקרוא חומר חיצוני זה אכן יעשה זאת, והנני חושש שיכנס לי מידע חיצוני זה.
איזוהי דרך הישרה שהקב"ה רוצה שנעשה ונדע.

תשובה:

ר' שלמה זלמן אוירבעך זצ"ל נהג מידי פעם לשוחח עם בעלי הבנה בענין שיסבירו לו את הנצרך.

ניתן למצוא שומרי תורה ומצוות שיודעים בעניינים אלו.