התכללות והתקשרות כעוגן לסוגיית ערכין [#18165]

ח' שבט התשפ"ב

שאלה:

שלום למו"ר!

בסיכום סוגיית עליית זו"ן ועמו כל הפרצופים (הק' רחה"נ דף ח) מצטט הרש"ש משער הכוונות את דרוש סעודת שחרית. אתמקד בנקודה אחת, והיא שבדרוש הנ"ל יש עניין עליית הג"ר עם זו"ן אך הרש"ש מחדש לימוד והוא שיש קבלת מוחין גם בפרצופי הג"ר ולא סתם עליה(באומרו שכל העולמות נקראים זו"ן) והוא כמובן חידוש ותימה גדול לומר על פי פשט.
כאשר התעמקתי בהנ"ל לדלות מהנהר התברר אצלי שעניין התכללות והתקשרות הוא מוכרח שכלית, שהרי כל בחינה שיש במדרגה זו ישנה גם במדריגה זו, והרי שהתכללות והתקשרות מוכרחים מצד זה, אחרת איך ישנם בכל מדרגה?
אמנם רציתי לדעת אם חלילה אני טועה לחדש על הנ"ל, והוא שהתכללות והתקשרות כפי שבירר באורך הרש"ש היא לא רק חידוש בגדר פלפול והכרח אלא אף עוגן, שהרי המתבונן בכך שיש זו"ן ובחינה שווה בכל מקום עלול לבוא ולטעות שלכאורה אין באמת זו"ן מוחלט, שהרי הכל יחסי ובערך לשני ואם כן אין זו"ן אמיתי. בא דרוש התכללות והתקשרות ללמדנו שאע"פ שיש בזה מה שיש בזה בערכין, אליבא דאמת הוא רק בבחינת זו"ן דאח"ף אך מדרגת אח"ף היא ואין היא מבטלת את עצמות מדרגת אח"ף.

תשובה:

כן, זה פשוט ביותר!