בירור הנפש, סדר בנפש, ורציפות בלימוד [#18614]

כ"ד שבט התשפ"ב

שאלה:

א. הרב כתב לי בתשובה, שאינו מכיר איש פנימי שאפשר יהיה ללבן אתו את כללי ופרטי עבודתי הפנימית, וא"כ אני שואל – מה הרב ממליץ לעשות? הלא ברור הצורך במדריך, ובהעדרו – העבודה חסרה מאוד.

תשובה:

א. יש לברר ככל שניתן עם מי שניתן, ומכאן ואילך אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, תפלה ותקוה, ובטחון.
שאלה:
ב. בענין סדר בנפש, הרב כתב בתשובה: "ככל שדורשים יותר סדר אזי רואים שאי אפשר לבוא לסדר מוחלט, כי אין כוח שלם. ובעומק, כי יש כוח דילוג בנפש, ואי אפשר שהכל יהיה מסודר. התיקון, לסדר דברים כלליים, מתוך מודעות שיש כח דקדושה להיפך, ונצרך לכוללם יחדו", עד כאן לשונו.
לא כ”כ הבנתי את דרך התיקון -‘לסדר דברים כלליים’, האם הכוונה לזנוח ממש את ‘הפרטים’?
תשובה:
ב. לעולם אי אפשר להגיע לסדר שלם. ובעסק התורה על האדם לסדר כפי כוחו, ולהיות מודע שיש חלק בלתי מסודר, כגון שיטות “פרטיות” נוספות, פרטים צדדיים של הסוגיא, וכדו’.
גם בחלק המעשי של החיים, נצרך כדבריך. זהו צורת חיים ברצוא ושוב, שאף שמסדר, נכון ופתוח שהסדר לא בהכרח יתקיים. וכן מעיקרא בדבר שמבין שקשה לסדרו, מניח לענין שייעשה כרצון ה’. וזה נכון לכל החיים.
מלבד כך, מי שיש לו סדר חזק מאוד בנפש, נצרך לפעמים לכתחילה לפעול בלא סדר, וזה על מנת לאזן נפשו. וכאשר מרגיש שמוכן לקבל בנפש גם את האי סדר, מתוך אמונה שהכל מתנהל לפי “הסדר” של בורא עולם, בזה השקיט נפשו כראוי.
שאלה:
ג. דבר נוסף, מה פירוש ‘מתוך מודעות שיש כוח דקדושה להיפך, ונצרך לכוללם יחדיו’, ולא מובן לענ”ד, מה טוב בחוסר סדר, ולמה יש עניין חיובי לכוללם יחדיו?

תשובה:
ג. “סדר” זהו אחד מן האפשרויות, אולם יש כח בנפש עמוק יותר, והוא מסירות נפש, בבחינת יש קונה עולמו בשעה אחת. ומי שדבוק בסדר מאוד, נעלם ממנו הארה זו. וכח זה נקרא “דילוג”, בבחינת “מדלג על ההרים”.
שאלה:
ד. אני הולך להיכנס לכולל חדש, כדי שההתחלה תהיה טובה חשבתי לקבל קבלה שהשעה הראשונה של הסדר תהיה ברציפות, וכן הלאה. מה דעת הרב בעניין?
תשובה:
ד. נכון, וראוי לא לדבר כלל כל הסדר, זה בסיס שורשי להצלחה.
תודה על הכל,