אדם הראשון ויציאת מצרים [#18714]

י"ב אדר א' התשפ"ב

שאלה:

ידוע שיציאת מצרים הוא זיכוך בעקבות חטא אדה”ר. כמו”כ ידוע שהגאולה היתה מכוח בני בכורי ישראל.
שאלה:
א. שאלתי היא האם ניתן לקשר בין הדברים ולומר שאדם הראשון היה בחינת בכור ובאמצעות החטא הוא פגם בבחינת בכור וזה תוקן במצרים?

תשובה:

א. אדה”ר בכורו של עולם היה.
שאלה:
ב. כמו”כ רציתי לדעת המקור הכי קדמון לזה שירידת מצרים היה לתיקון חטא אדה"ר (שמעתי זוהר ולא מצאתי)?
תשובה:
ב. פע”ח, שער המצות, פ”א, ועוד.
שאלה:
ג. וכן האם הוא תיקון על חטא אכילת עץ הדעת, או על העוון קרי של הק”ל שנה? (כי שמעתי שמשה נבחר לגאול כי היה בחינת הגרגרת- קנה של אדה”ר, וכן יעקב, ומשה מלגו ויעקב מלבר, ושניהם היו בחינת אדה”ר קודם החטא, דיעקב שופריה וכו’ ומשה מה שהאיר בחינת אדה”ר שהאיר), וכיון שבחטא האכילה כל האיברים נהנו חוץ מהקנה שנסתם בשעת האכילה לכן הוא נבחר להיות הגואל. וחשבתי לפי”ז שגם יעקב, תחילת הזיכוך וירידת מצרים נעשה על ידו .ולפי”ז חשבתי, דכיון שיעקב היה בחינת אדה”ר, כל המלחמה עם עשו היה סביב הבכורה כדי להחזיר מעלת הבכורה של אדה”ר. ובאמת שמובא שמכירת הבכורה נעשתה בליל הסדר (לקט יושר בשם התרה”ד שאכל ביצה בליל הסדר משום זכר לאבלות על א”א. וכן פמ”ג סי’ תע”ו שנפטר בע”פ. ובניגוד לד’ המקובלים שנפטר בטבת ונרמז ב-ת’קבר ב’שבה ט’ובה) וגם לקיחת הברכות שהודה לו על הבכורה נמי היה בליל הסדר שלכן היו ב’ גדיים לחגיגה ופסח). האם יש מקום לדברים?
תשובה:
ג. עיין שער הפסוקים, ויגש, סימן נ”ז.