מהות ספר עץ חיים עם פי’ בלבבי משכן אבנה וספר מילון ערכים בקבלה [#18976]

י' חשון התשפ"ד

בס"ד

שאלה:

כדי להבין יותר טוב את כתבי הרב ומה הוא בא להבהיר ולהוסיף על דברי רבותינו ז"ל, האם ישנם הקדמות לספר מילון ערכים בקבלה, ועץ חיים בעיון? יעויין בגר"א בספד"צ בתחילתו (בעוד מקומות) וז"ל, הקדמה במה הספר מדבר, עכ"ל.

תשובה:

אין כרגע הקדמות, אולם תמצית מהות הספרים:

א. ספר מילון ערכים בקבלה, תכליתו קיבוץ עיקרי העניינים בכל ערך וערך, וכן קיבוץ השיטות העיקריים. ותכליתם, הן למתחילים שיהא בהירות בענין, וכן ללומדים, כיון שהדברים מפוזרים מאוד, הן בעץ חיים, והן בשאר הספרים, וקיבוצם יחד הוא אור גדול, בבחינת דן המאסף לכל המחנות. ומעט מזעיר יש חידושים בספר זה.

ב. עץ חיים – התכלית ללמוד "המשל" עם עיקרי המפרשים, עד פרטי הסוגיא בחשבון. ולצרף לזה את תפיסת הנמשל שיסודותיו נתבארו בחסידות, ברמח"ל, בגר"א, ותלמידיהם, ובפרט בספר פתחי שערים, והלשם. ואזי "להרחיב ביסודות", וכן ללמוד לפי יסודות אלו את העץ חיים כסדרו עם כל פרטי הסוגיא, ולהאיר כל פרט ופרט לאור היסודות.

וסה למי שהרגיל עצמו בכך.