הנהגת ה’ של ההעתקה לימות המשיח ולעוה”ב שהתחילה בתקופה זו [#19033]

י"א אייר התשפ"ד

שאלה

האם הנהגת ה’ של ההעתקה לימות המשיח ולעוה”ב שהתחילה בתקופה זו, היא היא הנהגת היחוד שהוזכרה בספר דעת תבונות?

תשובה

בודאי שכן. זה בעומק הנהגת הכתר שהיא מורכבת מפרצוף ‘עתיק’ ומפרצוף ‘אריך’, וכמו שנתבאר, היה את הזמן שהאיר יותר פרצוף ‘אריך’ והאיר יחד עמו גם ‘עתיק’, אבל כשמגיעים לשלב הנוסף, הרי שיש עליה מ’אריך’ ל’עתיק’, ‘אריך’ עיקרו שייך לשית אלפי שנין, וזה עיקר קומת האצילות, אבל ‘עתיק’  עיקרו הוא מלכות דא”ק,

ועולה א”כ שיש כתר, ובו יש שתי חלקים וכהגדרה הכוללת חלקו העליון זהו ‘עתיק’ שהוא הסיפא דאדם קדמון שיורד לאצילות, ויש את החלק השני שהוא כבר הרישא של עולם האצילות שהוא אריך אנפין, אז כאשר  הסדר הוא מתתא לעילא, הרי שקודם  עולים ומגיעים לאריך אנפין ובתקופתינו – זה כל ההנהגה שהתגלתה בעיקר בשנים הקודמות שהאריכות של “ברחמים גדולים אקבצך” הורגשה במה שהגיעו כאן מכל הגלויות לארץ ישראל, ועל אף שזה התלבש בסטרא אחרא כמו שהאריך החפץ חיים, ולא זכינו  שזה יהיה באיתגליא באופן של קדושה, שאמנם חזרו לארץ ישראל אבל באופן של מינות, אבל עדיין התגלה “ברחמים גדולים אקבצך”,

אבל לאחר ההנהגה הזו שהיתה שבעים שנה, חוזר ומאיר ה’עתיק’ עצמו, וה’עתיק’ עצמו עיקרו הוא רדל”א, ששם עיקר הנהגת היחוד,

ועל אף שבהגדרה הכוללת הנהגת היחוד מתגלה בכל הכתר וא”כ הוא כולל גם את אריך אנפין וגם את עתיק. אבל מצד אריך אנפין זה נגלה באופן של רשע וטוב לו, שרשע וטוב לו זה מדין ‘מאריך אפיה וגבי דיליה’, אבל כשזה מתגלה מצד מדרגת העתיק – שם זה כבר ברדל”א בעצם, כלומר – זוהי הנהגה שהיא בלתי מובנת, והרי שהנהגת היחוד היא לא מתגלה רק מצד מאריך אפיה, באופן של ארך אפים אף לרשעים, אלא היא מתגלה מכח המדרגה היותר עליונה שזה ‘רישא דלא אתידע’ בעצם, כאן מונח המעבר מהנהגת האריך להנהגת העתיק, אלא שכיון שסוף כל סוף שניהם יחד מרכיבים את ספירת הכתר, לכן כשזוכים, בתוך ה’עתיק’ עצמו גם כן משמש ה’אריך’ ומכח כך יש מציאות של חסד ורחמים,

אבל מ”מ, עיקר ההנהגה היא ברורה, זוהי הנהגת זמן של מעבר מהעולם הזה לעולם הבא שזה הנהגת העתיק, וזה מה שיהיה עד אחרית הימים במהרה בימינו אמן.

שאלה

האם חוץ מכלי הטכנולוגיה וכן מה שהערב רב שולטים, יש עוד גילוי של שער הנ’ שצריך להזהר ממנו?

תשובה

כל העולם זה שער הנ’, רק שבמקומות הללו הגילוי של זה הוא בתוקף ומשם מתגלה שורש כח התערובת, אבל הכל זהו תערובות בכל צד ובכל פינה, וא”כ, צריך להזהר מכל העולם בכל דבר ובכל ענין.

שאלה

האם אפשר להרחיב את תודעת המעבר בין העולם הזה לעולם הבא?

תשובה

נתנו דוגמה מאוד פשוטה, אדם שמכר את הדירה והוא יודע שעוד שבוע הוא צריך לפנות אותה, והרי שכשמגיעה המשאית למטה, הוא בתודעה של מעבר, זה התודעה בחוש ברור.

שאלה

כיצד ניתן להסביר זאת לכלל הציבור?

תשובה

מה שנאמר רחוק מאד מרוב בני האדם, אבל זו היא האמת הנקיה, כל אוזן תבחר מה שהיא יכולה לקחת כל אחד לפי ענינו, אבל זו האמת, במציאות, עד שהאנשים לא רואים את הטיל כמעט נופל על הבית, הם לא חושבים שהם עוזבים...