בירור הערב רב [#19063]

כ"ו אייר התשפ"ד

שאלה

ביחס למה שהרב כתב שהערבים הם ערב-רב, מה כוונת הדברים, עד היום חשבתי שערב רב זה שהגוף של יהודי ובתוכו נפש של גוי (וגם של ישראל)?

תשובה

ערב רב שורשם מאומות העולם.

ע-ר-ב - ר-ב

ענקים, רפאים, נפילים, גבורים, עמלקים.
ר"ת נגע רע.

אח"כ נכנסו ביציאת מצרים גם לתוך ישראל, אולם חלקם אינם בתוך כנסת ישראל.

עמלק שורשיו מצירוף עשו וישמעאל.

בערב רב יש חלק טוב, נצוצות טוב ש"נתערבו" ברע.

בערב רב שבתוך ישראל, הטוב הוא חלק ישראל שבו בעיקר.

בערב רב שמעמלק, הטוב שבו בעיקר שבא מישמעאל ועשו, ובישמעאל ועשו יש טוב שבא מאברהם ויצחק לישמעאל ועשו.

ולכן ערבים – ישמעאל, יש בהם ערב רב, וניצוץ טוב. המערב - אדום-עשו, יש בהם ערב רב, וניצוץ טוב.

ובא סנחריב ועירבב את כל האומות ולכן בכל אומה ואומה יש ערב רב.

שאלה

בשאלה ששאלו את הרב על ענין הערב רב, הרב ביאר שהן הישמעאלים הם ערב רב, והן חלק מהיהודים בארץ ישראל הם ערב רב, ובפרט אלו שרוצים לעקור את התורה. והשאלה לפי זה, כיצד הצבא [שראשיהם הם ערב רב] הורגים את הערב רב עצמם – שהם ישמעאל, כדי להגן על חייהם של היהודים בארץ הקודש??

תשובה:

דבר חלקם יהודים גמורים, חלקם ערב "זעיר", וחלקם ערב "רב".

כמו שקודם הקמת מדינתם נלחמו יהודים אלו באלו, והרגו ורצחו אלו באלו, כנודע, מעין כך קורה עכשיו.

כשנה ומעלה שלחמו אלו באלו, וחלקם לא אכפת להם כלל וכלל שימותו יהודים שאינם לפי רוחם. וביודעין כאלו שהכניסו את כל יושבי ארץ ישראל לסכנה מוחשית בעקבות ההפגנות שעשו ואי ציות לכללי מדינתם, ועל ידי זה האויבים רואים את חולשתם ובאו ונלחמו ביהודים. וכל זה נעשה מדעתם.

וכוונתם להרוס את מדינתם ולהשתלט עליה, ואח"כ לבנות מחדש כפי דעתם מדינה שמנותקת מן הדת, ואין כוונתם כלל וכלל להציל את "כל" היהודים בארץ הקודש. כמו שבשואה לא הסכימו להציל יהודים חרדים תרומת דולר לכל יהודי חרדי.

אנו עכשיו בתהליך של חורבן המדינה. וטועים אלו שסוברים שלצורך הגנה והשתדלות של הצלת נפשות יש להשתתף עמהם במלחמה או לפחות בכיתות כוננות של הגנה. כי אילו זה היה שמירה בלבד, תינח, אבל מכיוון שזה נעשה בחיבור עם הערב רב, אין זה השתדלות כלל וכלל וכלל, ואינו הצלת נפשות, אלא החרבת נפשות. כי כוונתם לעקור את הדת ולהשתלט על ארץ הקודש היל"ת, ולכך אין להשתתף כלל וכלל וכלל.

עיקר התפיסה להבין שאנו בתהליך של "חורבן" המדינה, ולפי זה כך יש להתייחס לכל חלק מן התהליך.

"את פניך ה' אבקש"