דור שבן דוד בא בו [#19069]

כ"ו אייר התשפ"ד

שאלה

בגמ' בסנהדרין (צז ע"א) אמרו: 'דור שבן דוד בא בו, וכו', והגליל יחרב, והגבלן יאשם, ואנשי גבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו'. ובגהות הגר"א שם: מחק תיבת גבול, וכתב 'חול'. מה זה אומר?

תשובה

עיין תפארת ישראל (סוטה, ט, טז, יכין, או צד) וז"ל [גבי גליל יחרב], שלא דייקי בלשנייהו, ולכן לא נתקיימה תורתן בידם, ולא היה להם זכות תורה להגן שלא יחרבו (כעירובין, נג, ע"א), עכ"ל. ועיין הון עשיר (שם) ש"יחרב" היינו שהבתים חרבים.

אולם בתיקון אמרו (זוה"ק, ח"א, קיט, ע"א, ועוד מקומות) בשיתין ושית יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל. ואמרו (שם, ח"ב, ח, ע"ב) בארעא דגליל דתמן הוה שרותא דגלותא דישראל. וכמ"ש (ז, ע"ב) בגין דאיהו אתר קדמאה דאתחרבא באערא קדישא. ועיי"ש (י, ע"ב. רכ, ע"א).

ועיין ספר נבואת הילד (נבואה ג', ונבואה ה', ואגרת סוד הגאולה), ובפירוש שני לספד"צ, מהאריז"ל (ענין הגאולה). ועיין אמת ליעקב (מערכת עץ חיים, אות ר, אות ע"ד) בשם מהר"י אזולאי, שאף טבריה בכלל הגליל.

וזהו הגבלן יאשם, היינו מי שעוסק בגבול, וע"ש כן נקרא גבלן. ועיין רש"י שם. ותפא"י (סוטה, שם). וזהו ואנשי הגבול וכו', כי נפרץ כח הגבול ונגלה בלתי בעל גבול, כנ"ל.

אולם, מהצד התחתון, פריצת הגבולות הם סכנה נוראה, כי נאבד השמירה, וכל מרעין בישין רוצים לבוא ולינוק מן הקדושה, וח"ו לעקור הקדושה, היל"ת.

והוא בחינת משיח בן יוסף, כמ"ש שם, עיי"ש. בחינת יוסף – י-סוף. פריצת הסוף.חורבן המדינה