מה הגלות ישמעאל בדורנו [#19072]

כ"ו אייר התשפ"ד

שאלה:

מה הגלות ישמעאל בדורנו?

תשובה:

לימדנו רבותינו שמצרים 'ראשית' לכל הגלויות, והענפים הם ד' גלויות, והם, בבל – מדי ופרס – יון – אדום. ובתוך גלות אדום נכנסת גלות נוספת, והיא גלות ישמעאל. ובלשון הגר"א (אדרת אליהו, דברים, לב, לג) בבל וכשדים – פרס ומדי – יוון ומוקדון – אדום וישמעאל.

דבר זה נראה בבירור, בתחילה ישמעאל בעיקר לחמו ורצחו ביהודים, אולם בכל עשרות השנים האחרונים ישמעאל נכנסו לתחומו של אדום, וכידוע אירופה מלאה בבני ישמעאל, ובפרט בצרפת ועוד. וכן נתפשט גם לארה"ב של אדום, שרבו בה מאוד מאוד בשנים האחרונים בני ישמעאל, ולאט לאט שולטים בה יותר ויותר.

והרי שלא רק היהודים בגלות ישמעאל, אלא לאט לאט אדום עצמה נכנסת לשעבוד של ישמעאל, ופועלת פעולות ביחס לישמעאל בבלי דעת ותבונה, וישראל נמצאת בגלות בתוך גלות, ביניהם.

וכתב הגר"א (תיקוני זהר חדש, דף לו, ע"ב) שבגלות רביעית בסופה, יהיו האור והחושך משמשים בערבוביא, כמו שהיה בתחילת הבריאה עד ויבדל אלקים בין האור ובין החושך, עכ"ד. וערבוביא זו זה כח הערב רב, שמערב גלות בתוך גלות, גלות ישמעאל בתוך גלות אדום, כנ"ל.

והרוצה להבין מהות תקופה זו, ילמד בעיון תחילת פרשת בראשית עד הפסוק "ויבדל אלקים בין האור ובין החשך", ושם גנוז כל המאורעות שאנו עוברים בתקופה זו ומה שעתיד להיות עד סוף שית אלפי שנין ואילך[1]. אולם הכל כתוב באופן סתום, וכמ"ש הגר"א (תיקונים, תיקון נ', דף צח, ע"א) שבזמן סוף הגלות, הדעת עלה לאין, ואין אתנו יודע עד מה, עכ"ד. והרי שעתה הכל בבחינת אין והדעת עלתה ונגנזה באין, ולכך אין בה השגה. אולם הדבק בנפשו במדרגת האין, אזי יזכה להכיר את מהות התקופה שהיא קודם הבדלת האור מן החושך.

[1] להסבר מפורט ראה "עומק הנהגת ה' בתקופה זו" מעמוד ז'