אהבת עצם [#7357]

שאלה:

שאלה: האם הכוונה ששורש האדם הוא נשמתו וזה בעצם העיקר שבו. לכן אהבת העצם זה אומר אהבת הקשר של האדם עם ד’ שהוא שורש נשמתו, ובחירת האדם להתחבר לד’?
תודה

[מקול הלשון #2380]

תשובה:

העצם, זהו עצם נשמתו. ואהבת העצם, הוא חיבור שלם לעצמו. ועצמו דבק בהשי”ת.

ובדקות, יש אהבת העצם של עצמו, ויש אהבת העצם הגמור, שזהו ית”ש ואין בלתו, שהוא עיקר ושורש לכל.