אחד ועשרה עכשיו [#6491]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א.
בשיעור האחרון בירושלים (עבודת הגאולה האחרונה – גילוי היחודיות) הרב הסביר את הבחינות של “עשרה” ושל “אחד”, ובזמן מסירת השיעור ההנחיות ממשרד הבריאות בישראל היו שמותר לשהות רק עשרה אנשים יחדיו. עכשיו כאשר נכנסו הוראות חדשות ממשרד הבריאות שמותר לשהות רק שני
אנשים, מהי ההסתכלות הפנימית על כך?

תשובה:

אמרו חז”ל: בעשרה מאמרות נברא העולם. אולם במאמר אחד יכול להיבראות, אלא כדי ליתן שכר לצדיקים וכו’ ולהיפרע מן הרשעים.

והיינו שחיצוניות הבריאה “עשרה”, ופנימיותה “אחד”.

ומצד הקלקול בטלו עשרה של מנין, אולם השאירו עשרה במקומות עבודה, עבד לעבדים. ולאט לאט בוקע לפנימיות.

ואצל אלו שנגועים בנגע הכריחו לישב בדד, מעין מצורע. אולם לשאר בני אדם עדיין התירו לילך שנים שנים. כי כרגע לא בקע בשלמות כח הקליפה לאחד. אלא רק בבחינת זכר ונקבה בראם, שנים. אולם בפנימיות לפיכך נברא האדם יחידי.

אולם התכלית של הרע להעמיד כל אחד לעצמו נברא יחידי מצד הקלקול.

וכאשר יגיע מצב זה יתגלה אחד לעומת אחד. אחד דיעקב, ויותר יעקב לבדו, כנגד אחד של בלעם, וילך שפי.

וזהו המלחמה האחרונה, ואז יגבר הקדושה, נו”ן דנו”ן דקדושה על הפכו, ויתגלה “ונשגב הוי”ה לבדו”.

ולכך פנימיות העבודה השתא לבדו דקדושה. מעין כהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים שנמצא שם הקב”ה, שכינה. תורה, בארון, וכה”ג.