איך העולם נברא קודם זמן [#9134]

שאלה: 

מהו הכוונה בהמח’ אם העולם נברא בניסן או בכ”ה אלול, והא כל מושג הזמן ותקופות ומזלות נבראו רק ביום ד’, ואע”פ שהקב”ה קרא ליום ראשון “יום ראשון” וליום שני “יום שני”, היה עכ”פ אור וחושך ואח”כ הבדלה בין האור והחושך מיום ראשון ואילך וא”כ לאחר שהקב”ה הבדיל האור מהחושך והקב”ה קרא הגמר הבריאה הזה “יום ראשון”, אבל קודם יום ראשון בבריאה איך שייך שהקב”ה בורא אותו באיזה זמן או באיזה תקופה של הלוח אם קודם יום ראשון לא היה שם המאורות והמזלות
והתקופות של החדשים?

תשובה:

המאורות נתלו ביום הרביעי. אולם זה נברא במילה “בראשית”, כמ”ש בספורנו ובגר”א.

יום ראשון תחילת הזמן דידן. יום ראשון לא נברא בזמן, אלא בו נברא הזמן, באין כאחת.