בהמשך לשאלה יח’ ב’שאל ליבי’ תשע”ח-ט [#7528]

שאלה:

לכבוד מו”ר הגאון הברכה והשלום!

כת”ר רשם שם כלשיטת הנפש החיים ש”הדבקות היא ברצונו וחכמתו. הלכה רצונה, אגדה חכמתו”, ומעיון בתשובתו עלו השאלות:
א – לדברי הנפה”ח ולביאורו דכת”ר יוצא דההלכה בחינת א”א ואגדה(ופנימיות התורה) בחינת אבא. א”כ איך יתבאר דברי בעלי הפנימיות , דתורת הפנימיות עיקר?
ב – ועוד מורגש בחוש שהתענוג ניכר יותר בלימוד פנימיות וא”כ אבא (ביטול) יענג יותר מא”א (או עתיק בחי’ תענוג)?
ג – עוד כתב כת”ר שהנפ”מ מההבדל בין שיטת חב”ד לנפה”ח היא דבשיטת חב”ד השימוש רב יותר באור המקיף. א”כ האם יש קשר בין זה לבין הטעם דחב”ד לא ישנים בסוכה(אור מקיף)?
ד – מה הקשר בין הנ”ל לכך שחב”ד נהגו ללבוש לבן בשבת והיום לובשים שחור בשבת לקשר בשימוש באור המקיף?

תשובה:

א. תורת הפשט הלכה. בחיצוניות מתלבשת במעשה. ובפנימיות שורשה ברצון.

תורת הסוד, חכמה פנימית בגילוי. ובעומק רזין דרזין נוגעים בפנימיות הכתר.

ב. מפני הנ”ל שבהלכה יש לבוש, משא”כ בתורה הפנימית החכמה הפנימית יותר בגילוי.

ג. כן.

ד. איני יודע.