ביטוי המידות לכל אדם ודם [#7651]

שאלה:

שלום רב,
שאלנו את הרב שאלה בעניין ההקבלה בין 4 צדדי הנפש ל4 היסודות.
האם אדם שצד הנפש הדומיננטי שלו הוא לדוגמה, נפש החיות, האם בהכרח שיסוד המים שהוא הכח המחיה שבנפש יהיה היסוד הדומיננטי אצלו והרב ענה ש:
חיות – מים.
הכרה – רוח.
מעשה – עפר.
דמות – אש.
כן. אולם יש ארמ”ע של ארמ”ע ובזה יתכן שינוי.

ושאלתנו על כך במה מתבטא אותו שינוי לגבי כל אדם ואדם?

תשובה:

נכון, ולשם כך נצרך פירוט רחב להסביר התפרטות זו, ואכמ”ל.

בכל דבר יש מים – חיות פרטית. ויש להגדיר בכל מדרגה בפרטות מהי החיות הפרטית באותה מדרגה.