בענין אדום וישמעאל [#7727]

שאלה:

א) שמעתי שיש שיטות שכבר נתבטלה מלכות ישממאל, האם זה אמת או שיש מחלוקת בזה?

ב) הרב מסביר שהפנימיות של גלות אדום הוא ישמעאל שפנימיותה הוא ערב רב. האם זה משום שגלות אדום הופף להיות גלות ישמעאל שהופך להיות גלות ערב רב? מה הביאור הזה ואיפה רואים זאת בעולם ובאופן של נפש? לדוגמא, מה השייכות בין ישמעאל לערב רב, לכאורה הם דברים נפרדים זה מזה?

ג) הרב מסביר שיש גלות הנשמה בתוך הגוף, האם זה הפנימיות של גלות ערב רב או זהו גלות אחרת?

ד) האם האומות ששייכים לאדום או לישמעאל עתידים לעשות תשובה?

ה) שמעתי שכמו שישמעאל עשה תשובה בסוף חייו אז מעשה אבות סימן לבנים ואז גם בניו עומדים לעשות תשובה. האם יש מקור לזה?

ו) בדרך אגב, בדרשה על סוכות הרב מסביר התשובה של ישמעאל שהיה בגדר “באשר הוא שם” ששייך תשובה אפי’ אם האדם אינו ראוי בכלל. אפשר שזה היה רק הוראת שעה מהרבש”ע גבי ישמעאל, ומנלן מזה ששייך בחינה של תשובה גם בישראל?

ז) ומהו “ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו”, מה ענין זה של משפט על עשו, ממ”נ אם אדום עושים תשובה אז לכאורה משפטם הוא לטובה דהרבש”ע מרחם על כל מעשיו בפרט אם הם עושים תשובה, ואם לא עושים תשובה אז לכאורה סופם לאיבוד (אם לא שהרבש”ע מרחם עליהם)?

ח) שמעתי שעתיד החזיר להיות כשר, האם זה אמת? (והרמז לזה, ד”חזיר” הוא מלשון חזרה בתשובה). וכמו כן שמעתי שכמו שעתיד ה”חזיר” להיות כשר, ג”כ עתיד אדום שהוא דומה לחזיר להיות שבים בתשובה, האם יש מקור לזה?

תודה רבה להרב

תשובה:

קשה לי לענות על “שמועות” ללא מקורות, ולחפש למה בדיוק הכוונה.