בענין השיעור על שבט נפתלי [#7914]

שאלה:

 

שלו’ למו”ר הרב שליט”א, יש לי כמה שאלות על סוף הדרשה של “ראש חודש תמוז – שבט נפתלי”.

(א) הרב מבאר שנפתלי מאחד רחל ולאה. איפה מצינו שהוא מאחדם?

(ב) הרב מבאר שם שע”י האחדות בין רחל ללאה ע”י נפתלי, זכה ראשו של עשו להקבר במערת המכפילה, ומשום שעשו היה מיוחד ללאה מראש, ונפתלי מתקן הפה דעשו, ועל כן זכה ראשו של עשו (ע”י הפה) להקבר שם. איפה מצינו שנפתלי מתקן פה של עשו?

(ג) הרב הזכיר שם שהשערות שהם מותרות המוח הם כנגד טעמי התורה דלעת”ל. האם יש קשר בין זה לאלף העשירי שהוא כנגד השערות כמ”ש ברמח”ל?

(ד) הרב מבאר שטעמי התורה עכשיו נפל לחלק של עשו. איפה מצינו זאת?

(ה) הבנתי בהדרשה שה”טעמי התורה” הוא תפיסת עץ החיים (שהוא הברכה של פירות גנוסר של נפתלי שבא מפתח לגן עדן וכמו שנבתאר שם בהדרשה) וא”כ למה הרב אמר שטעמי התורה אינו מתגלה רק לעת”ל, הא גם בזמן הזה אדם יכול להשיג סודות ופנימיות התורה (שהוא התפיסת תורה של עץ החיים), ובפרט משנת ת”ר ואילך כמ”ש אמר הגר”א ? (ובאמת כל שאלה זו נובע רק מהשכלה כיון שאני לא נמצא שמה בעולם הנסתר רק ברצוני להבין אם אפשר, עכ”פ מצד תפיסת “עץ הדעת” שלי…)

בתודה

תשובה:

א. כדברי רש”י שם, נתחברתי ונתעקשתי עם אחותי, מה היא ילדה ע”י ששפה, אף אני.

ב. נפתלי, נתעקש בתפלה. עקש, עש-קש. בחינת בית “עשו” ל”קש”.

“אמרי שפר”.

ג. כן.

ד. בקשת יצחק מעשו דייקא “עשה לי מטעמים כאשר אהבתי”.

ה. בחיצוניות זה עץ חיים שבתוך עץ הדעת, כי כל דבר כולל הכל, כנודע. ובפנימיות כי מתנוצץ ומאיר אור עץ החיים גופא אולם לא בשלמות, רק לעת”ל.