גילוי אליהו פנים בפנים [#7724]

שאלה:

א) איך האדם יכול להגיע לאליהו פנים בפנים (מלבד הסדר שמבואר בספר שערי קדושה, שנצרך הרבה שלבים של מדרגות גבוהות? הרב אמר שע”י מסירות נפש יכול לבקוע לכל דבר, האם ג”כ על ידי מסירות נפש יכול לזכות לגילוי אליהו פנים בפנים? א”כ איזה מסירות נפש נצרכת, מסירות נפש באופן כללי על התורה וקיום המצוות או מסירות נפש ספיציצי לזה? (אני מודע אל מה שהרב אמר שגילויים אינו התכלית של עבודה, אמנם בודאי אני רוצה להגיע לגילויים כחלק משאיפתי בתוך עבודתי, ובודאי יש לי יעדים גדולים רוחניים מזה…)

ב) שמעתי שע”י תענית דיבור מ’ ימים רצופים האדם יכול לזכות לאליהו או לרוח הקודש, האם זה אמת? אם כל אדם יכול לזכות לזה? ובודאי שאינו מומלץ למעשה לעשותו אם האדם אינו ראוי לכך אמנם רוצה אני לדעת אם הדבר שייך….

אני לא תהי’ נפגע בכלל אם הרב אינו רוצה להשיב על שאלות אלו

תשובה:

א. בדור זה קשה מאוד להגיע לכך, כי החומר עב וגס ואויר העולם טמא ביותר, כמ”ש “אלא שאין דורו זכאי לכך”.

ועיקר העבודה לגעת באור הפנימי מהתקשרות לאל חי.

ב. כן, בצירוף לדברים נוספים.