גילוי והסתר פנים ביחס למגפת ה”קורונה” [#6381]

שאלה:

איך קורונה יכולה להיות “אור ה'” אם מדובר במגיפה שפגעה בצדיקים? האם זה לא זמן של הסתר פנים?

כל דבר בבריאה מורכב מפנימיות וחיצוניות.

תשובה:

בפנימיות קורונה מלשון קרן – אור. בחינת קרן אור פני משה מהארת מתן תורה ללא פגם של חטא העגל. אולם בני ישראל לא יכלו לסבול אור זה ולכך נתן משה על פניו מסוה. ומכאן ואילך אור זה מאיר דרך מסך מסוה. והוא שורש לחיצוניות.

בחיצוניות, ששורשה במסוה כנ”ל, ניתנת מסך על פניו, נעשה הדבר למגפה שנותנים על פניהם מסכות שלא ידביקו זה את זה.

על החיצוניות נאמר כיוון שניתן רשות למשחית להשחית אינו מבחין בין טוב לרע, בין צדיק לרשע.

וכן היה במכת חושך, שהיה חושך למצרים ולרשעים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם.

ומצד זה של קורונה הוא חושך לרשעים ואור לצדיקים. אולם יש סכנה אף לצדיקים כיוון שניתן וכו’ כנ”ל.