גמרא [#8537]

שאלה:

לכבוד הרב במסכת ברכות הגמרא אומרת ראוי רשבי לסמוך עליו בשעת הדחק לקרור ק”ש לפני הנץ שיחשב ק”ש של ערבית. רשי כתב אבל שלא בשעת הדחק לא ע”כ ואני שואל מה החידוש ברור שרק בשעת דחק לסמוך הרי זה מה שפורש בגמרא? תודה רבה

תשובה:

כיוון שמתחלה אמרו: אמר ריב”ל הלכה כר”ש משום ר”ע, ומשמע לכתחילה, והמשיכו ואמרו לאו בפירוש איתמר אלא מכללא, ומשמע שמסכים להלכה לגמרי, לכך חיזק רש”י ואמר שיש כאן שוני שאינו כפשוטו שמסכים רב יצחק בר יוסף, אלא חולק.