ג’ שאלות על המהלך השיעורים של הרב בנפשה”ח שער ד’ [#8568]

שאלה:

ברצוני להבין יותר את כוונת מו”ר שליט”א.

בהשיעורים של הרב על נפשה”ח שער ד’ שיעור ד’ הרב הביא מעשה מבהיל עם המהרשד”ם שבשמים לא העריכו את התורה שלו ולבסוף אמרו לו בשמים שתורתו חשוב רק ביחס להדור שהוא נמצא בו. והרב הביא ראי’ משם שאם אדם לא בירר מה מחבר אותו ללימוד ואם יש לו קשר פנימי עם התורה או לא, אז לימוד התורה שלו אינו נחשב כלום בשמים.

(א) לא מובן לי מה הראי’ מהנ”ל, דאפשר שרק כפי דרגתו הגבוהה של המהרשד”ם היה טענה בשמים עליו, ונתנו לו עונש רק שהקב”ה מדקדק כחוט השערה עם הגדולים, וא”כ מה הראי’ שהמהרשד”ם לא בירר מה מחבר אותו להתורה.

(ב) איך בכלל יש לתבוע דור כזו עם אותו הטענה שהיה על המהרשד”ם? ואיך הלימוד תורה שלנו “אינו כלום” אם האדם לא מחובר באופן פנימי להתורה, איך שייך לתבוע הדור הזה שהוא כ”כ ירוד וכל דרגה של לימוד לכאורה נחשב מאד מאד חשוב אצל הרבש”ע אפי’ אם אנו לומדים שלא לשמה ואפי’ אם אם אין לנו גילוי של חיבור פנימי לתורה כמו דורות הקודמים? (לדוגמא, בספר משנת ר’ אהרן הביא שהלימוד התורה של דור הזה חביב להרבש”ע יותר משאר הדורות כיון שכל הלימוד תורה שלנו הוא בדור של כ”כ ירידת הדורות ויצה”ר שאין כמוה, ושיש חיבה לדור הזה יותר מכל הדורות. ויש הרבה עוד כהנה בהספרים של הגדולים שהיו קרוב לדורינו). א”כ למה הרב אמר שכל אדם צריך חיבור פנימי לתורה כדי שעי”ז תורתו יהיה “חשוב” בשמים, ואם לא, אז אין תורתו נחשב כלום….??

(ג) בכלל האם שיעורי הרב על נפשה”ח הוא רק לאברכים שהם בני עליי’ מבקשי אמת, החפצים להעמיק את חיבורם לתורה, או שהשיעורים אלו גם לאלו שלומדים אבל אינם נמצאים בדרגה יותר פשוטה, שסתם רוצים יותר “הצלחה” בלימוד ויותר “סיפוק” מלימודם, בלי קשר לבקשת אמת ורצון לעליי’ אמיתית…?

תשובה:

כמובן כל אדם תובעים ממנו לפי מדרגתו. ולפי מדרגתו לא בורר דיו.

ב. חיבור פנימי לפי ערכו כנ”ל, כמה יתבעו מכל אחד ואחד זה אי אפשר לכתוב.

ג. ללמוד, לרבים. לעשות למעשה, ליחידים.